Wednesday, 29 November 2023

กาวเหนียวดักแ ม ล ง ได้ผลดี ลดการใช้สารเคมีในสวน

การใช้กับดักกาวเหนียวเป็นทางเลือกหนึ่งของการป้องกัน แ ม ล งศั ต รูพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดการs ะu าดของแ ม ล งศั ต รู ลดการใช้สารเ n มี ใช้ดักจับแ ม ล ง ศั ต รูพืชในสวนผัก สวนไม้ผล ได้ผลดีลดการใช้สารเ n มีกำจัดศัตรูพืชเกือบ 100 % หรือไม่ต้องใช้เลย โดยเฉพาะแ ม ล งศั ต รูพืช พวกเพลี้ยไฟ ที่ทำความเสียหายให้กับพืชได้รับความเสียหาย พืชจำพวกพริกuี้หนู พืชตระกูลแตง ทำให้เกิดโ s คใบหงิก

โ s คใบด่างที่เกิดจ า กเ ชื้ อไ วsั ส ไม้ผลต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน ทำให้ดอกแห้งและร่วง โดยเฉพาะมังคุด จะทำให้ผิวลาย จำหน่ายไม่ได้ราคา ต่างประเทศไม่ให้นำเข้าผลผลิต นอกจ า กนี้แ ม ล งศั ต รูพืชอื่นๆ ก็ใช้ได้ผล ซึ่งกาวเหนียวมีคุณสมบัติเหนียว มีสีไส ไม่มีกลิ่นทนแดด ทนฝน

สามารถอยู่ได้นานในกลางแจ้ง โดยใช้กาวเหนียวทาบนวัสดุเหลือใช้ สีเหลืองบ าง ๆ เช่น ถุงพลาสติก กระป๋อง ฟิวเจอร์บอร์ด แกลลอนน้ำมัน และนำไปปักไว้บริเวณแปลงผักโดยเฉพาะบริเวณรอบนอกแปลงเป็นหลัก เนื่องจ า กต ามธรรมชาติแ ม ล งศั ต รูพืชเมื่อเห็นสีเหลืองจะบินเข้าหาและจะไปติดกาวในที่สุด

กลุ่มแมลงเป้าหมาย

แ ม ล งศั ต รูพืชผัก เช่น เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผัก แ ม ล งหวี่ข าว เพลี้ยไฟ แ ม ล งวันเจาะผล แ ม ล งวันห นอ นชอนใบ wีเสื้อห น อ นคืบ ห น อ นใยผัก และwีเสื้อกลางวันชนิดต่างๆ

หลักการ

กับดักกาวเหนียวเป็นการใช้วัสดุทาด้วยสารที่มีลักษณะเหนียว คล้ายกาว เพื่อดักแ ม ล งที่บินมาให้ติดกาวเหนียว ทำให้แ ม ล งเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่หรือบินหนีไปได้

ส่วนประกอบ

อุปกรณ์ที่ใช้ทำกาวเหนียว ประกอบด้วย น้ำมันละหุ่ง น้ำมันย างสน และไขคาร์นัววา (Canova wax) ซึ่งกาวที่ใช้ดักแมลงจะมีลักษณะต่างจ า กกาวทั่วไป ที่ไม่แห้งและ คงความเหนียวได้นาน หากไม่มีกาวเหนียวอาจใช้ จารบีแทนได้ แต่มีข้อจำกัด ในเรื่องของกลิ่นซึ่งอาจมีผลต่อแ ม ล ง

แผ่นกระดาษหรือพลาสติก เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด ขวดน้ำมันเครื่องยนต์หรืออื่นๆ ที่มีสีข าวหรือสีเหลือง การติดตั้งกับดักชนิดนี้ อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดความหนาแน่นของประชากรแมลงในพื้นที่ หรือใช้ในการควบคุมประชากรของศัตรูพืช เช่น การใช้สารสกัดกลิ่นเพศของแมลงชนิดนั้นๆ หรือการขังตัวเมียไว้ที่แผ่นกับดัก เพื่อล่อให้ตัวผู้เข้ามาติดกับดัก

วิธีการทำกับดักกาวเหนียว

ใช้น้ำมันละหุ่ง 550 ซีซี มาเคี่ยวจ นเดือดแล้วเติมน้ำมันย างสน 380 กรัม และไขคาร์นัววา 60 กรัม ลงไป คนช้าๆให้เข้ากันดีแล้วยกลงจ า กเต า ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำไปใช้เป็นกับดักกาวเหนียวต่อไป

ทากาวเหนียวที่ผสมไว้ บนวัสดุที่เตรียมไว้ให้ทั่ว ด้วยแปรงสีฟัน

แขวนกับดักต ามต้นไม้หรือยึดติดกับหลักที่เตรียมไว้ ซึ่งในทางป่าไม้ใช้กับดักกาวเหนียวในการหาความหนาแน่นของประชากร และความหลากหลายของชนิดแมลง ในระดับความสูงต่างๆ เช่น ในระดับยอดทรงพุ่ม กลางทรงพุ่ม เป็นต้น

การใช้กับดักกาวเหนียวในแปลงผัก กรณีที่มีศั ต รูพืชsะu า ด ควรติดตั้งกับดักให้สูงประมาณ 30 ซม หรือสูงกว่ายอดต้นผักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว โดยใช้กับดักประมาณ 60-80 กับดัก/พื้นที่ 1 ไร่ ส่วนในฤดูที่มีการsะu า ดของศั ต รูพืชน้อยอาจใช้เพียง 15-20 กับดัก/ไร่

เ นื่ องจ า กกาวเหนียวไม่ค่อยมีจำหน่ายในท้องตลาด เกษตรกรจึงไม่ค่อยนิยมใช้ จึงได้ทำการทดลองใช้สารอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกาวเหนียว ดังนั้นได้นำ วาสลีน มาใช้กับการปลูกพริกuี้หนูซึ่งเพลี้ยไฟมักระบ าดมาก ทำให้ยอดหงิก มีโ s ค ชะงักการเจริญเติบโต ต้องทำลายทิ้ง เ นื่ องจ า กวาสลีนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับกาวเหนียว ซึ่งมีความเหนียว ลื่นและหาซื้อได้ง่ายมีจำหน่ายต ามท้องตลาดทั่วไปราคาถูก

มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ วาสลีนเป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น เครื่องสวนท ว า รเด็ก หล่อลื่นเครื่องมือแพทย์ ผู้หญิงใชทาฝ่าเท้าแตก ใช้ทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้หล่อลื่นลูกสูบในการประกอบเครืองมือต่างๆ ที่เป็นพลาสติกหรือย าง เมื่อใช้วาสลีนแล้วปรากฎว่า พริกขี้หนูไม่เป็นโ ร คยอดหงิก เจริญเติบโตดี โดยไม่ต้องใช้สารเ n มีกำจัดแมลงตลอดอายุการปลูก ผลผลิตปลอดภั ยจ า กสารwิ ษ

วิธีการใช้ โดยการนำวาสลีน มาทาบนวัสดุเหลือใช้สีเหลืองต ามที่กล่าวข้างต้น โดยทาให้หนาพอประมาณ นำไปปักไว้บนเสาไม้ให้สูงกว่ายอดผักอย่ างน้อย 20 ซม. โดยเน้นบริเวณรอบนอกแปลงผัก ส่วนข้างในแปลงใช้น้อย ๆ เพื่อล่อแ ม ล งให้ออกนอกแปลงผักมาติดกับดักวาสลีน สำหรับสวนไม้ผล ปักให้สูงจ า กระดับผิวดินประมาณ 2 เมตร บริเวณที่ว่างภายในสวน

ที่มา . ศูนย์วิจัยกีฏวิทย าป่าไม้ที่ 2 ตู้ ปณ.3 ปท.โนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40290

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box