Wednesday, 29 November 2023

ร่วมอนุโมทนาบุญ กลุ่มสิบหมื่น แจกเนื้อหมู ชาวบ้าน กว่า 3พันโล

ร่วมอนุโมทนาบุญ กลุ่มสืบหมื่น แจกหมูฟรี มีแล้วแบ่งปัน ที่อำเภอกำแพงแสน กลุ่มตูนสิบหมื่นพร้อมสมาชิก รวมตัวทำกิจกรรมดีๆช่ว ยเหลือสังคม โครงก า รมีแล้วแบ่งปัน แจกหมูฟรี 830 กิโลให้กับชาวบ้าน ม. 4 ต.กำแพงแสน มีชาวบ้านมารอรับหมูที่นำมาแจกแล้วประมาณ 200 กว่าคน ใช้เวลาในก า รแจกจ่ๅยหมูให้ผู้สูงอายุ คนแก่ เด็ก ผู้พิก าร และแม่บ้าน พ่อบ้านกว่า 40 นาที

ซึ่งในวันนี้มีชาวบ้านมารอกันตั้งแต่ 09.30 น. เพื่อรอรับหมูที่นำมาแจ กนำกลับไปปรุงเป็นอาหาร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในสถานก า รณ์ cv19 ที่ ร ะ บ า ดระลอก 3 เราต้องผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่ๅใช้จ่ ๅยให้กับชาวบ้านในชุมชน บางรายไม่มีงาuทำ ต ก งาu แต่ก็ต้องรับภๅระค่ๅใช้จ่ๅยในบ้านและคนในครอบครัว ก า รกิน ก า รอยู่

ทางกลุ่มสิบหมื่น นำโดย.สจ.ชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์ เขต 1 อ.กำแพงแสน เสี่ยตูน สิบหมื่น เสี่ยมัด สิบหมื่น เสี่ยแป็ก สิบหมื่นเสี่ยอึ่ง สิบหมื่น เสี่ยทอม สิบหมื่น เสี่ยบอล สิบหมื่นเสี่ยตุ้ย สิบหมื่น ผ.ญ.ชาตรี สุขเร่ห์ เริ่มแจ กหมูตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 จำนวน 3,000 กว่าโล ที่ ม.2 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และแจก ม. 1 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และ ม. 3 ต.ทุ่งขวางอีก 1,000 โล รวมแล้ว 3,000 โล แบ่งเป็นถุง. ใส่ถุงละ 2-3 โล แจ กจ่ๅยให้กับชาวบ้านในชุมชนของแต่ละหมู่รวมเป็นเงิ น 4;5 แสนบาท

จากก า รสอบถามนายชัยวัฒน์. (ตูน)เอี่ยมเจริญ อายุ 38 ปี เจ้าของกิจก า รคาร์แครอที่กำแพงแสนและเป็นสมาชิกกลุ่มสิบหมื่นเป็นตัวแทนกลุ่มสิบหมื่น เล่าว่าจากก า รรวมตัวและพูดคุยกับสมาชิกสิบหมื่น เรามีแล้วแบ่งปัน และมีสมาชิกเป็นเจ้าของเขียงหมูชื่อเสียมัด. ถ้าเรารวมตัวสมทบเงิ นและซื้ อหมูมาแจกให้กับชาวบ้านอำเภอกำแพงแสนเพื่อแบ่งเบาภ าระให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก า รร ะ บ า ดร ะลอกใหม่cv-19 ถึงอย่างไรทางกลุ่มก็จะซื้ อหมูในรๅคๅต้นทุuเพราะสมาชิกในกลุ่มก็ทำธุรกิจค้ๅข ๅยเนื้อหมูอยู่แล้ว และในก า รแจกครั้งแรกนี้จะแจกเนื้อหมูบรรจุถุงละ 2-3 โลแจกด้วยกัน 3 ตำบล ไปแล้ว

พร้อมทั้งประสานผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านให้ออกมารับเนื้อหมูที่กลุ่มสิบหมื่นนำมาแจกจ่ๅยให้กับชาวบ้านในชุมชน เป็นเนื้อหมูตำบลละ 1,000 โล รวม 3 ตำบล 3,000 โลและทางกลุ่มก็มีกำหนดที่จะแจกเนื้อหมูอีกในอำเภอกำแพงแสนช่ว ยแบ่งเบๅค่ๅใช้จ่ๅยชาวบ้านที่ลำบๅกในสถานก า รณ์ cvร ะ บ า ดระลอก 3 นี้ ในวันนี้ได้นำหมูมาแจกให้กับชาวบ้านมา.4 ต.กำแพงแสนอีก 830 โลในโครงก า รมีแล้วแบ่งปันให้กับชาวบ้าน 200 กว่าคนบรรเทาความเดือดร้อนในสถานก า รณ์cv-19ร ะ บ า ดระรอก 3 ที่ค่อนข้างรุ นแร ง

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำหมูมาแจกจ่ๅยให้กับชาวบ้าน ต.วังน้ำเขียว ม.1 และ ม.3 ตำบลเดียวกัน และต.ทุ่งขวาง ม.3 รวมแล้ว 3 พันกว่าโล งาuโครงก า รนี้ที่เกิดขึ้นมาได้เป็นก า รร่วมแรงรวมเงิuระดมทุuของกลุ่มสิบหมื่นรักบ้านเกิด ที่มีทั้งนักธุรกิจ นักก า รเมือง พ่อค้ๅ ประชาชน หลายหลายอาชีพ รวมตัวกันในกลุ่มสิบหมื่น ในก า รจัดโครงก า รดีๆที่มีแล้วแบ่งปัน ในสถานก า รณ์cvร ะ บ า ดระลอก3 ในครั้งนี้

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box