เลือกทำบุญตามวาสนา ตั้งใจ ตั้งนะโม ตั้งจิตเจตนา ตั้งปณิธาน แล้วจะสมปารถนา

ปู่จะบอกอะไรให้นะลูก”พวกเองเลือกทำบุญต ามนี้ต ามวาสนาเอานะลูก แล้วจะดีลูก แล้วที่สำคัญนะลูก ตั้งใจ ตั้งนะโม ตั้งจิตเจตนา ตั้งปณิธาน แล้วเองจะสมปารถนาลูกเอ้ย

การทำบุญด้วยการถวายจีวร

จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า เมื่อใดก็ต ามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภยันตรายอื่นๆ อย่าง สั ต ว์ มี พิ ษ และของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้ อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าต าที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง

การทำบุญด้วยการถวายเตียงนอน

จะได้รับอานิสงส์ผลบุญในเรื่องของความเป็นอยู่ที่สุขสบ าย จะได้นอนหลับในที่ที่อุ่นใน ย า มหนาว เย็นสบ ายในช่วงฤดูร้อน ในเรื่องของสุขภาพก็มักจะไม่เจ็บป่ ว ยง่าย ร่างกายแข็งแรง

การทำบุญด้วยการถวายหมอน

จะเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นเหนือผู้อื่นหากอยู่ในการแข่งขันจะเป็นบุคคลที่สร้างความกดดันให้แก่คู่ต่อสู้อย่างมาก ทำการงานใดก็จะสำเร็จ เพราะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ง่าย อีกทั้งหากจะทำการงานใดก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ

การทำบุญด้วย ย า ดม ย า นัตถุ์

จะได้รับอานิสงส์ผลบุญส่งให้เป็นผู้ปลอดภัยจ า กโ ร ค เกี่ยวกับจมูกทั้งปวง จะได้รับรส และกลิ่นที่งดงามอย่างกลิ่นของพระธรรม เกียรติยศชื่อเสียงต่างๆ จะขจรขจายไปทั่ว

การทำบุญด้วยร่ม

จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ชี วิ ตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข แม้ใน ย า มที่ตกทุกข์ชะต าดับ ก็จะเกิดปาฏิหาริย์กลายเป็นดีได้ในทุกครั้ง

การทำบุญด้วยไม้กลอนประตู

จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญในทุกๆ เรื่อง จึงได้รับโอกาสดีๆ อยู่เสมอ

การทำบุญด้วยน้ำมันนวด

จะได้รับอานิสงส์ผลบุญทำให้เป็นผู้ที่พรั่งพร้อมไปด้วยบริวารที่คอยปรนนิบัติพัดวีอย่างใกล้ชิด หากจะทำสิ่งใดก็จะมีที่ปรึกษา ส่งเสริมทั้งกำลังกาย ใจ สติปัญญาและกำลังทรัwย์

การทำบุญด้วยพัด

จะได้รับผลบุญในเรื่องของสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ชี วิ ตจะมีเรื่องสบ ายใจ ลูกหลานก็เป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่สร้างเรื่องทุกข์กาย ทุกข์ใจใดๆ ให้เลยแม้แต่น้อย

การทำบุญด้วยรองเท้า

จะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ของการเป็นผู้มีบริวารมาก จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือและยกย่องเชิดชูเป็นอย่างดี

การทำบุญด้วยกุญแจ

จะเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน คิดอะไรก็แตกฉาน ไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้หากคิดจะทำ

การทำบุญด้วยการถวายที่ดิน

จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือบริหารประเทศ

การทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์

คิดจะทำสิ่งใดก็ไร้อุปสรรคหาก ไปแล้วก็จะได้ไปจุติในแดนสวรรค์ มีผู้คนและบริวารห้อมล้อมและปรนนิบัติตลอด นับว่าจะได้รับอานิสงส์นี้ทุกชาติๆ ไปเลยทีเดียว

การทำบุญด้วยการถวายไม้เท้าค้ำยัน

ผลบุญนี้จะทำให้ได้รับความสบ ายใจในการครองชี วิ ต ไม่ต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรค จะมีคนคอยปกป้องรั ก ษ า ให้แคล้วคลาดจ า กภยันตรายต่างๆ จะมีลูกก็จะพึ่งพิงได้ ลูกจะดี ไม่นำเรื่องหนักใจมาให้

การทำบุญด้วยการไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธา

อานิสงส์นี้จะไปเสริมดวงให้เป็นที่เคารพนับถือชี วิ ตครอบครัวก็จะสุขสบ าย เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงและน่าสรรเสริญ ปราศจ า กศัตรูที่คิดร้าย

การทำบุญด้วยดอกไม้ ธูปเทียน

จะได้รับอานิสงส์ผลบุญในส่วนของการมีสติปัญญาที่ฉลาดปราดเปรื่อง รู้จักแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องต่างๆ กับชี วิ ตของตนได้เป็นอย่างดี

การทำบุญด้วยกรรไกรตัดเล็บ

จะได้รับผลบุญส่งให้ชี วิ ตของคุณพบกับความบริสุทธิ์ ปราศจ า กความเศร้าหมองใดๆ อันตรายต่างๆ ที่จะเข้าใกล้ก็จะไม่กล้ำกราย ชี วิ ตจะมีแต่ความสุข

การทำบุญด้วยการถวายมีดโกน

อานิสงส์ที่ได้รับจะส่งผลต่อการดำรงชี วิ ต เพราะจะเป็นผู้ที่มีสมาธิ ทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างละเอียดรอบคอบ

การทำบุญด้วยการถวายตะเกียง

จะเป็นผู้ที่มีชี วิ ตที่ราบรื่น เหมือนมีไฟส่องทางให้ ทำให้ไม่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่ ย า กจะผ่านไปได้

ทำบุญด้วยการถวายตู้ใส่พระไตรปิฎก

จะได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมากมายในเรื่องของความพร้อมด้านรูปโฉม และความเจริญทางด้านสติปัญญา จะเป็นผู้ที่มีไหวพริบ ชาญฉลาด สามารถหาทางออกที่ดีให้กับชี วิ ตได้ตลอด

การทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป

ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป ให้เป็นที่สักการบูชาจะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะไม่ว่าจะเกิดในชาติใดก็ต าม

การทำบุญด้วยการสร้างกุฏิ

จะมีชี วิ ตที่สุขสบ ายไม่ลำบ าก ครอบครัวก็จะรักใคร่ปรองดองกัน มีความมั่นคงในชี วิ ต มีอายุยืน ย า ว

การทำบุญด้วยการบูรณะพระพุทธรูป

ผู้ที่ทำบุญด้วยการบูรณะพระพุทธรูปแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้า สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่ ว ย ใครเห็นใครก็รัก พูดจาอะไรก็จะเป็นที่เชื่อถือ เป็นที่นับหน้าถือต า ชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่สวยทั้งรูปกายและรูปสมบัติ

การทำบุญด้วยการถวายภาชนะต่างๆ

บุคคลผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ชี วิ ตพรั่งพร้อมไปด้วยบริวาร มีแต่คนอาสาที่จะช่วยเหลือ

การทำบุญด้วยการสร้างสะพาน

จะได้รับอานิสงส์ในผลบุญนั้นอย่างสูงส่ง คือใน ย า ม ย า ก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือ จะมีแต่คนหยิบยื่นน้ำใจให้อยู่เสมอ เป็นที่รักของคนรอบข้าง

การทำบุญด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ถือเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานิสงส์ผลบุญดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ที่ทำบุญด้วยวิธีนี้มีอำนาจ บุญวาสนามีสูง ทำการงานก็สำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างไร้อุปสรรค

การทำบุญด้วยการปิดทององค์พระ

ผู้ที่ทำบุญด้วยการปิดทององค์พระ จะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ผลบุญทางด้านทรัwย์ ถือได้ว่าจะมีความมั่งคั่ง ร ว ย ทรัwย์ หยิบจับอะไรก็ทำให้เป็นเ งิ นเป็นทองได้อย่างง่ายดาย

อานิสงส์นี้จะทำให้เป็นที่ยกย่องของบุคคลรอบข้าง เจ้านายก็รักใคร่ชื่นชอบ ทำอะไรจะดูดีไปทุกๆ ด้านเหมือนแสงทองอันรุ่งโรจน์

จะมีรูปงาม สวยสะดุดต า เป็นที่น่านับถือและรักใคร่ ดูมีสง่าราศี ในชาติหน้าก็จะเป็นใหญ่เป็นโต ไม่พบเจอผู้ที่คิดร้ายด้วย

การทำบุญด้วยการถวาย ย า รั ก ษ า โ ร ค

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย ย า รั ก ษ า โ ร ค แด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของสุขภาพอย่างมาก จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องประสบกับโ ร ค ร้าย เจ็บไข้เล็กน้อยก็จะไม่กล้ำกราย จะมีอายุยืน การเดินทางจะไร้อุปสรรค หากพบพานความติดขัดก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพราะจะมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมอ อันตรายมักจะหนีหาย สำหรับผู้ที่ทำบุญด้วยการถวาย ย า รั ก ษ า โ ร ค ทำสิ่งใดก็จะได้รับความเมตต าจ า กคนรอบข้าง หากไปไหว้วานขอความช่วยเหลือจ า กใคร เข าก็จะเต็มใจช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

ที่สำคัญ เองดูว่าชี วิ ตเองข าดอะไรไปติดขัดอะไรเองก็ทำบุญต ามนั้นไปนะลูก เองต้องบอกพ่อชวนแม่ไปด้วยเพราะคือพระอรหันของพวกเอง เองต้องดีต่อเข านะลูก แล้วกลับมาบอกบุญกรวดนำ้ ให้เทวดาที่บ้านเจ้าที่เจ้าทาง อะไรทำแล้วดีก็บอกสอนคนต่อๆไปเป็นธรรมทานนะลูก

พวกเองก็ฝึกสวดมนต์ ทำสมาธิ รั ก ษ า ศีล ออกบวชถือพรหมจรรย์บ่อยๆ เจริญเมตต านะลูก. ปู่อยู่กับพวกเอง นะลูก

อ้างอิงเนื้อหา(มิได้ คั ด ล อ ก มาทั้งหมด) วัดท่าไม้

เรียบเรียบโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box