Tuesday, 5 December 2023

20 ข้อเรียกสติ อยากฝากถึงลูกชายลูกสาว..อยากให้สิ่งเหล่านี้เตือนใจไว้

1. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

2. เวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาส ในการ เตรียมพร้อมสู่ความ เป็น มืออาชีพ

3. เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

4. เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชี วิ ต

5. เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

6. เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชี วิ ต

7. เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

8. เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

9. เวลาเจอความป่ ว ยไข้ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ให้ดี

10. เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชี วิ ตมีโอกาสพานพบ

11. เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

12. เวลาเจอคนเ ล ว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่างของชี วิ ต ที่ไม่พึงประสงค์

13. เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ ให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่า จงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันข าด

14. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เข ามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

15. เวลาเจอภาวะหลุดจ า กอำนาจ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตต า ของชี วิ ต และสรรพสิ่ง

16. เวลาเจอคนกลิ้ง ก ะ ล่ อ น ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชี วิ ต ที่ไม่น่าเจริญรอยต าม

17. เวลาเจอวิ ก ฤ ต ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม‘ในวิ ก ฤ ต ย่อมมีโอกาส’

18. เวลาเจอความจ น ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชี วิ ต

19. เวลาเจอ ศั ต รู คอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า‘มารไม่มี บ ารมีไม่เกิด’

20. เวลาเจอความ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชี วิ ตมีความสมบูรณ์

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h เรียบรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box