กระจ่างแล้ว ถ้ามีผลไม้ข้างบ้านล้ำเข้ามาในเขตบ้านเรา เก็บกินได้หรือไม่

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดต ามอีกหนึ่งปัญหาคาใจของใครหลายคน ว่าด้วยเรื่อง ผลไม้ข้างบ้านล้ำเข้ามาในเขตบ้านเรา เก็บกินได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ของเรา นอกจ า กจะไปขอเจ้าของก่อน แล้วถามว่ามันล้ำเข้ามาในบ้านเราต้องทำอย่างไร

แบบนี้ก็ต้องไปบอกเจ้าของบ้านให้จัดการไม่ให้ล้ำเข้ามาบ้านเรา ถ้าบอกแล้วเจ้าของบ้านไม่ทำไรเลย เราถึงจะตั ดได้ แต่ตั ดแล้วต้องเอาไปคืนเค้า ไม่ใช่เอาไปซะเอง เพราะมันไม่ใช่ของเรา มันเป็นของเค้า ถ้าเราเอาไปจะมีความผิ ดลั กทรั พย์ได้

เมื่อไม่นานมานี้ได้มี เพจ สายตรงกฎหมาย เสนอประเด็นกฎหมายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจตั ดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจ า กที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตั ดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตั ด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตั ดเอาเสียได้

ประมวลกฎหมายอ าญ า มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจ ริ ต ผู้นั้นกระทำความผิ ดฐานลั กทรั พย์ ต้องระวางโท ษจำ คุ กไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บ าท

กรณีเกี่ยวกับดอกผล

ป.พ.พ.มาตรา 1348 บัญญัติว่า ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นต ามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้น

กล่าวคือ กฎหมายป้องกันข้อพิพ าทจึงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของ เจ้าของที่ดินแปลงที่ผลไม้นั้นหล่ นลง ใช้ในกรณีดอกผลหล่นต ามธรรมดาเท่านั้u ถ้ามีคนเขย่าต้นไม้หรือเก็บผลไม้แล้วหล่น ไม่ต้องด้วยมาตรา 1348 นี้

สรุป ต้นไม้เมื่อรุ กล้ำเขตแดนก ร ร มสิทธิ์ของเรา เราสามารถสั่ งให้เจ้าของต้นไม้ตั ดให้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเจ้าของไม่ยอมตั ดเราจึงสามารถดำเนินการตั ดได้เอง แต่หากส่วนของรากรุ กล้ำเข้ามา เราได้รับความเดื อดร้อนมีสิทธิตั ดได้เลย และดอกผลที่ยื่นเข้ามาแดนก ร ร ม สิทธิของเรา ที่ยังไม่ร่ วงหล่นถือเป็นก ร ร มสิทธิ์ของเจ้าต้นไม้ ถ้าตั ดหรือเก็บมามีความผิดอาญา เราจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของต้นไม้เสี ยก่อน หรือรอจนดอกผลนั้นหล่นมาเองเราเก็บไปได้เลยไม่มีความผิด

แอดมินสรุปคร่าวๆนะคะ ผลไม้ที่ยื่นมาบ้านเรา เด็ ดจากต้นมีความผิด หากหล่นลงดิน ตามธรรมชาติเก็บมาทานได้ไม่มีความผิดประมาณนี้ค่ะ

แหล่งที่มา siamtopic เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box