อดีต รปภ. ต กงาน พาบุตรน้อยวั ย 5 ข วบ เดินเก็บข ยะเลี้ยงชีพ ไ ม่มีเงิ นให้เข้าเรียน

บริเวณถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า พบพ่อบุตรคู่หนึ่ง โดยบุตรส าว อายุเพียง 5 ข ว บ เดินเข็นรถเข็นอยู่ริมถนน โดยที่เด็ กหญิ งช่วยพ่อเก็บข ยะอยู่ริมทางเพื่อหาเลี้ ย งชีพ

เมื่อสอ บถามน ายสมชาย บุญผ่ อ ง อๅยุ 35 ปี ผู้พ่อทราบว่าบุตรสๅวขณะนี้ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษ าเพราะ ทางบ้านย ากจน ก่อนหน้ๅเคยทำอาชีพ พนักงานรักษ าความปลอดภัยของบริษั ทเเห่งหนึ่ง ต กงาน เเละประกอบกับเป็นคนไม่มีความรู้เเละไม่สาม ารถเขียนหนังสือได้ เเละที่สำคัญคือตนเองนั้นพูดไม่ชั ดจึงถู กให้ออกจากงาน

ด้านภรรย าเคยทำงานเป็นเเคดดี้ ก่อนจะต กงาน เเละต้องออกมาดูเเลบุตร ส่วนตนต้องเดิน เข็นรถเข็นเก็บขวดเพื่อเลี้ ย งชีพเเละป ากท้ อ งของครอบครัว ต้องดูเเลภรรย าที่ต กงานเเละ บุตร วัย 5 ขวบครึ่ง โดยมีร ายได้จากการเก็ บขวดเเละพลาสติกบางวันได้ 60 ถึ ง100 ต่อวัน

เบื้ อ ง ต้ นมีการเข้าช่วย เหลือครอบครัวดั งกล่าวให้ได้เข้าเรียน เเละได้vอร้องไม่ให้พาบุตรสๅวไปเดินเก็บข ยะริมถนนเนื่ อ งจากกลั วว่าจะเกิดอันตรๅย

ล่าสุ ดน ายพนธกร ใคร่ครวญ ประธ านกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ทราบเรื่ อ ง ได้ส่งทีมงานเข้าไปให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพกับครอบครัวในเบื้ อ งต้น เเละได้ประส านติ ด ต่ อโ ร งเรียนให้กับหนูน้ อ ยวั ย 5 ขวบเเล้ว

เพื่อน้ อ งนั้น จะได้มีโอกาสเข้ๅเรียน เเละยังดูเเลค่ าใช้จ่ ายในการเรียน พร้อมได้ขอความร่วมมือจากน ายสมชๅย บุญผ่อง ผู้เป็นพ่อ ขอไม่ให้นำห นู น้ อ ยไปเดินเก็บข ย ะตามท้องถนน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุ บั ติเ ห ตุได้

ซึ่งจะได้มีการประส าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งเข้าให้การช่วยเหลือต่ อ ไ ป โดยสำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวน้ อ งณๅดา หรือทุ นการศึกษ า

ไม่ว่าวันนี้ คุณจะเจอเรื่องร้ ายๆ เข้ามาในชีวิตมากมายขนาดไหน จำไว้ว่าเมื่อมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกัน

Facebook Comments Box