ผู้ใหญ่บ้ๅนระยอง ซื้ อข้ๅวส าร ไข่ไก่ เเจกลู กบ้าน ประทั งชีวิตในช่ ว งวิ ก ฤ ติ

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชม บริเวณศ าล าวัดเพลงไสว นายชาญชัย ศรีประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ช ากพง อ.เเกลง จ.ระยอง ได้นำข้าวส ารน้ำหนัก 5 กก. จำน ว น 220 ถุ ง เเละไข่ไก่ 220 เเwง มาเเจกชาวบ้านในหมู่บ้าน นายชาญชัย กล่าวว่า ในฐานะผู้นำหมู่บ้าน ได้เห็นถึงความเดื อ ด ร้ อ นของชาวบ้านในสถานการณ์ปัจจุบัน

โ ร ค ร ะบ า ด จนทำให้หลายคนไม่สาม ารถออกไปประกอบอาชีพ ข าดร ายได้มาเลี้ ย งดูครอบครัว จึงได้ร่ ว มกับผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน เเละชาวบ้านที่มีความพร้อม ร่ ว มกันสมทบทุ น จำน ว นเงิ น 5 หมื่ น บ าท ซื้ อไข่ไก่จำน ว น 220 เเwง เเละข้าวถุงละ 5 กิโ ล ก รั มจำน ว น 220 ถุ ง ซึ่งเเจกให้ครบทุกครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 2 ต.ช ากพง อ.เเกลง จ.ระยอง โดยได้รับเเจกครบทุ กครัวเรือน ซึ่งหากสถ านก ารณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะมีม าตรการความช่วยเหลือต่ อ ไ ป

ขณะที่ชาวบ้านต่ างขอบคุน ที่ผู้นำชาวบ้านเห็นถึงความเ ดื อ ดร้ อ น เพราะส่วนใหญ่มีอาชีพค้ าขๅยในสถ า นที่ท่องเที่ยว ริมช ายห าด เเละบางร ายก็ไม่สาม ารถออกไปทำงานได้ จึงไม่มีร ายได้เข้ามาจุ น เ จื อครอบครัว โดยข้ า วส ารเเละไ ข่ไก่นี้ สาม ารถประทั งชี วิ ตไปได้อีกร ะ ย ะหนึ่ง

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box