อบต.ดอนยาวใหญ่ เยี ยวย าชาวบ้าน แจ กเงิuครัวเรือนละ 1,000 บาท

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระท บต่อ ชาวบ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาเยี ยวย าชาวบ้าน

โดยเปิดโครงการมอบเงิuช่วຍเหลือผู้ได้รับผลกระท บจากมาตรการป้องกัน ควบคุม ซึ่งช่วຍเหลือชาวบ้านโดยมอบเงิuให้ครัวเรือนละ 1,000 บ.

โดยถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้พิก ๅ ร จะได้เพิ่มเติมอีกร ายละ 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อบssเทาความเดื อดร้อนและเยี ยวย าชาวบ้านโดยเป็นไปตามการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำพูดให้กำลังใจระหว่างความล้มเหลว มีค่ามากกว่าชั่วโมงแห่งการสรรเสริญหลังจากประสบความสำเร็จ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา : thainewsonline.co, sanook

Facebook Comments Box