โคราช ผ ว าคลั สเตอร์ ครู-นักเรียน ติ ดอื้อ สั่งปิดโรงเรียนแล้ว 90 แห่ง

โคราชผ ว าคลั สเตอร์ ครู-นักเรียน ติดเ ชื้ อ อื้ อ โรงเรียน 90 แห่ง ปิด ลุ้นผลต ร วจเด็ก 23 คน นั่งรถตู้รับส่งนักเรียนกับผู้ป่ ว ย เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาว ะฉุ กเฉิ น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงต่อคณะก ร ร  มการโ ร คติดต่อจ.นครราชสีมา กรณีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชนจำนวน 1,713 แห่ง ภายใต้สถานการณ์การแพ ร่ร ะบ า ด

ในพื้นที่รับผิดชอบ 32 อำเภอ มีร ายงานปั ญห าอุปส ร ร คสถานศึกษาในพื้นที่ อ.สีคิ้ว 5 แห่ง, อ.ปากช่อง 3 แห่ง, อ.ปักธงชัย 18 แห่ง, อ.โนนสูง 12 แห่ง, อ.เมือง 8 แห่ง, อ.เสิงสาง 39 แห่ง, อ.วังน้ำเขียว 3 แห่ง, อ.บัวใหญ่ 1 แห่ง และ อ.โนนแดง 1 แห่ง รวม 90 แห่ง  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

เนื่องจากทั้งครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องติ ดเ ชื้ อและมีไ ท ม์ไ ล น์เชื่ อมโย งกลุ่มเสี่ ยงทั้งสั มผั สเ ชื้ อและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ ยง นอกจากนี้ในละแว กชุมชนและหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่บริการมีคลั สเ ต อร์แพ ร่ ร ะบ า ด จึงปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะค ลี่ค ล า ย ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4,000 คน ประกอบด้วย รร.ราชสีมาวิทยาลัย รร.สุรนารีวิทยา รร.บุญวัฒนา รร.อนุบาลนครราชสีมา เพื่อความปล อดภั ยและการควบคุมมีประสิทธิภาพ ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทน

นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขขังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การขณะนี้ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ป่ ว ยร ะลอกใหม่ 10 ร าย อยู่ในพื้นที่ อ.โนนสูง 4 ร าย, อ.ปากช่อง 2 ร าย, อ.เสิงสาง 1 ร าย, อ.ประทาย 1 ราย, อ.ขามทะเลสอ 1 ร าย และอ.โนนไทย 1 ร าย รวมยอดสะสม 1,082 ร าย เสี ยชี วิ ต 14 ร าย รักษาห าย 944 ราย และรักษาอยู่ 124 ร าย  เราจะแข็ งแก ร่ งขึ้น เมื่อเจออุปส ร ร คที่เราไม่เคยเจอ แล้วเราสามารถที่จะทนและฝ่ าฟั นผ่านมันมาได้

Facebook Comments Box