กาละแมร์ บริจ าคข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม ให้สถานสงเคร า ะห์เด็ก วัดถ้ำตะโก

กาละแมร์ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า “วันนี้แมร์มอบข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม แก่สถานสงเคราะห์เด็ก กำพร้ าวัดถ้ำตะโก จ.ลพบุรี ช่วงนี้ ทำให้การเข้าวัดทำบุญ หรือการบริจ าคของญาติโยมค่อนข้างลำบ าก ซึ่งตอนนี้วัดข าดปัจจัยในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะข้าวสารเลี้ยงพระเณรและเด็กกำพร้ ากว่า 200 ชีวิต ของสถานสงเคร าะห์

เด็กด้ อยโอกาสและเด็กกำพร้ า วัดถ้ำตะโก เนื่องจากทางวัดได้อุ ปการะดูแลเด็กอายุ 7 -18 ปีซึ่งกินนอนเรียนอยู่ที่วัด แต่ละวันต้องใช้ข้าวสารวันละ 100 กิโลกรัม 1 เดือนต้องใช้ข้าวสาร 60 กระสอบ = 3,000 กิโลกรัม

ร่วมบุญและบริจ าคข้าวสารอาหารแห้ง ผักสด และสิ่งของจำเป็น…ได้ที่ธ.กรุงไทย ชื่อ บช. วัดถ้ำตะ โก เลข บช. 146-005-7082 ติดต่อสอบถามโทร 090-5010146 หลวงพี่ต้อม เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโก”

ซึ่งหลายคนที่ติดตามสาวกาละแมร์ต่างก็เข้ามาอนุโมทนาบุญกับสาวกาละแมร์ในครั้งนี้อย่างมากมาย ทางเราก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกับสาวแมร์ในครั้งนี้ด้วยจ้า  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box