หลวงพ่ออินทร์ถวาย เตรียมมอบรถเก็บเชื้ อชีวนิรภั ย เครื่องช่วยหายใจ กว่า 1,600,000.-บ าท ช่วยพี่น้องหนองบัวลำภู

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล พร้อมคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ เตรียมมอบรถเก็บเชื้ อชีวนิรภั ย จำนวน 1 คัน พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 1,600,000.-บ าท ช่วยเหลือชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ได้เดินทางไปนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล กล่าวว่า ขณะนี้ สถานการณ์น่าเป็นห่วง จำนวนผู้ป่ วยที่เดินทางกลับมาจังหวัดหนองบัวลำภูมีมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก จึงเห็นว่าจังหวัดหนองบัวลำภูควรจะมีรถเก็บเชื้ อชีวนิรภั ยไว้ใช้เพื่อออกให้บริการถึงในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อลดการเดินทางของประชาชนและจะสามารถลดการแพ ร่กระจายเชื้ อได้ จึงได้สั่งซื้อรถเก็บเชื้ อชีวนิรภั ย 1 คัน มูลค่า 1,500,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนบ าท) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 110,000.-บ าท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบ าท) รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 1,610,000.- บ าท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบ าท) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเตรียมมอบให้กับจังหวัดหนองบัวลำภูไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ทางด้านนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า นับเป็นความเมตตาของหลวงพ่ออินทร์ถวาย ที่มีต่อชาวหนองบัวลำภูเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องการขจัดความทุ กข์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่ได้รับเดื อดร้ อนจากและต้องการความช่วยเหลือ จากการเข้านมัสการท่านในครั้งนี้ ทราบว่า ขณะนี้ได้มีการโอนเงินเพื่อซื้อรถและเครื่องช่วยหายใจไปแล้ว คาดว่าอีกไม่กี่จังหวัดหนองบัวลำภู จะได้รับรถเก็บเชื้ อชีวนิรภั ยและเครื่องช่วยหายใจมาใช้งานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การเฝ้าระวังป้องกันยับยั้งการแพ ร่ระบ าดของเชื้ อ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับรถเก็บเชื้ อชีวนิรภั ย เป็นนวัตก ร ร มการผลิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นรถตรวจเชื้ อเชิงรุกที่สามารถสร้างความปลอดภั ยและคล่องตัวของทีมแพทย์ ให้สามารถค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้ อเร็วขึ้นและพร้อมส่งต่อผู้ติดเชื้ อเข้ารับการรักษาเป็นลำดับต่อไป โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำด้านในตัวรถ ยังมีความปลอดภั ยเนื่องจากอากาศภายในเป็นความดันบวก (Positive Pressure) ที่ป้องกันเชื้ อจากภายนอกได้ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : thainews ,esandailyonline

Facebook Comments Box