‘มิ้นต์ ชาลิดา’ ไม่ยอมอยู่เฉยทำโครงการปันอาหารปันชีวิตช่วยเกษตรกรช่วยชาวบ้าน

มิ้นต์ ชาลิดา ทำบุญวันเกิด เปิดโครงการปันอาหารปันชีวิต ช่วยเหลือเกษตรกร-คนเปราะบางข าดแคลนอาหาร มิ้นต์ ชาลิดาทำบุญวันเกิด – ถือโอกาสทำบุญในช่วงวันเกิด สำหรับนางเอกสาว มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง อายุครบ 28 ปี เปิดโครงการปันอาหารปันชีวิต

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเหลือคนเปราะบางที่ข าดแค ล นอาหาร ซึ่งได้ติดต่อไปยังชุมชนที่ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ อุดหนุนชาวสวนนำมาแจ กจ่ ายให้กับชุมชน และรวบรวมเงินบริจาคจากแฟนคลับร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ โดย มิ้นต์ ชาลิดา เผยว่า “#ปันอาหารปันชีวิต วิก ฤ ต เราจะไม่ทิ้ งกัน

เพราะความเดื อดร้ อนรุนแรงจึงละทิ้ งไม่ได้ สัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์ที่มีเคสขอความช่วยเหลือเร่ งด่วนเข้ามา ต้องนำเงิน อาหารและสิ่งของจำเป็นที่กัลยาณมิตรหลายท่านได้ร่วมบริจ าค ส่งมอบเข้ามาใน “โครงการปันอาหารปันชีวิต” นำไปรับซื้อ/อุดหนุน ผลผลิตพืชผักอินทรีย์จากเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระท บจากการปิดตลาด ปิดร้านอาหาร ส่งมอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อเติมพลังกาย พลังใจให้กับกลุ่มคนเปราะบางในเมือง ที่ได้รับผลกระด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ร ายได้ และส่งผลต่อการเข้าถึงอาหาร แต่ช่วงเช้าวันเสาร์

เราได้รับการประสานงานว่า มีชุมชนที่กำลังเดื อ ดร้ อนด้านอาหาร เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในชุมชน หลายครอบครัวต้องกักตัว โดยที่ไม่สามารถเตรียมการด้านอาหารได้ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระท บรุนแรงทำให้หลายครัวเรือน ไม่มีเงินสำหรับซื้อาหาร

โดยมีเพื่อนเครือข่ายผู้หญิงปทุมธานีเป็นตัวกลางสำรวจข้อมูล ระดมของจำเป็นเพิ่มเติมบางส่วน อาทิ นม เจลแอลกอฮอล์ เตรียมการส่งมอบอาหาร จากกลุ่มปันอาหารปันชีวิตกระจายสู่กลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองจุฬา 10 ครอบครัว และ ชุมชนหลังฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต (ซอยโรงถ่าน) 250 ครอบครัว เราได้ประสานจัดซื้อผลผลิตผักอินทรีย์ จากกลุ่มส่งเสริมเกษตร อินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 400 กิโลกรัม

เกษตรกร ร่วมบริจ าคถั่วฝักยาวเพิ่มเติม และยังช่วยจัดแพคผัก 250 ชุด ให้กับเราด้วย เพื่อลดหน้างานของพวกเราลง ซึ่งช่วยทีมได้เยอะมาก เราจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งที่จำเป็นบางส่วน โดยมีกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงปทุมช่วยนำไปจัดแพคเป็นชุด เพื่อง่ายต่อการลงกระจายในพื้นที่

เราตั ดผักในสวนผัก ของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้อีก 20 กิ โลกรัม สมทบเข้าไป เมื่อวานนี้ ได้ส่งมอบอาหารจากความห่วงใจ ถึงพี่น้องกลุ่มคนเปราะบางทั้ง 2 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว หวังว่าทุ กคนจะได้อร่อยกับมื้ออาหาร เติมพลังกาย เพิ่มพลังใจ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่อาจจะสดใสกว่าวันนี้

ขอขอบคุณผู้บริจ าค กัลยาณมิตร ที่ได้ร่วมบริจ าคเงินอาหาร สิ่งของต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในสถานการณ์ฉุ กเฉิ นเร่งด่วนจริงๆ วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box