Wednesday, 29 November 2023

มิสทีน แจ กเงิ น 1,000บาท พร้อมกล่องยังชีพ ลงทะเบียนง่าย ๆ ดูได้ที่นี่

เครื่องสำอางมิสทีน ออกโครงการ มิสทีน มอบทั้งกล่องยังชีพ เงิ นสด 1,000 บาท ให้ผู้ที่ได้รับความเดื อดร้ อน ลงทะเบียน 12-14 สิงหาคมนี้ ดูที่นี่เลย วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เครื่องสำอางมิสทีน ได้ออกโครงการ มิสทีน โดยเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประส บปัญหา ด้วยการแจ กเงิ น 1,000 บาท พร้อมกล่องยั งชี พส่งถึงบ้าน มีทั้ง สบู่ ยาสีฟัน และสินค้าอื่น ๆ ในเครือมิสทีน พร้อมกับเงิ นสดอีก 1,000 บาท

ลงทะเบียนอย่างไร แสกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อลงทะเบียนมิสทีน

ท่านสามารถลงทะเบียนในโครงการ มิสทีน ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยกรอกตามนี้

กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

เลขที่บัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อนามสกุลของผู้ลงทะเบียน) ที่รับทุนจากโครงการ (มูลค่า 1,000บาท)

ชื่อธนาคาร

แนบสำเนาหน้าแรกบัญชี (หน้า Bookbank) ซึ่งบัญชีนั้น จะต้องเป็นบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน ภายใน 1 ปีต้องมีการเดินบัญชี

สำเนาบัตรประชาชน

คลิกว่าเดื อดร้ อนจากเรื่องอะไร

บรรยายความเดื อดร้ อนโดยสังเขป-กดยอมรับ

ทั้งนี้ ทางโครงการยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียน เนื่องจากนี่เป็นการคัดสรรผู้ที่ได้รับสิทธิอีกครั้ง หลังจากที่มีคนลงทะเบียนจนเว็บล่ม และต้องเลื่อนการลงทะเบียนจาก 08.00 น. มาเป็น 14.00 น.

แจ กทั้งหมดเท่าไร

โครงการ มิสทีน แจ กทั้งหมดทั้งกล่องยังชีพและเงิ นสด เป็นมูลค่า 4 ล้านบาท

ได้ทุ กคนไหม

โครงการ มิสทีน ไม่ได้ทุกคน โดยจะมีการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมทั้งหมด 2,000 ทุน และจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้

คนที่ได้จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผู้ที่ได้รับทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

ผู้ที่ได้รับทุน จะต้องระบุผลกระทบ ด้วย เพื่อใช้ในการพิจารณาทุน

หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินเท่านั้น โดยเน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดื อดร้ อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้ นสุด

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณภาพจาก ธุรกิจข ายตรงมิสทิน

Facebook Comments Box