Wednesday, 29 November 2023

ขอบคุณข้าวใส่บาตรวันนั้น ทำให้พระมีแรงจนถึงวันนี้

“ สมัยก่อน โยมหมู่บ้านนี้ สมัย 30 ปีที่ อยู่คู่กับวัดมา เอาข้าว เอาน้ำไปถวายพระสงฆ์ ผ่านทุ่งนา กว่าจะถึงวัด ด้วยความย ากลำบ าก “

“ มาวันนี้ เราพระสงฆ์ก็ไปหาโยมบ้าง ลำบ าก ก็อาจจะไม่เท่ากับโยม “ ขอบคุณข้าวใส่บาตรวันนั้น ทำให้พระมีแรงจนถึงวันนี้

เจริญพรพร วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล

Facebook Comments Box