สพฐ.ประกาศแล้ว โอนเงิ นเยีย วย านักเรียนไปยังผู้ปกครองโดยตรง

เลขาฯกพฐ. สั่งการให้โรงเรียนพร้อมเปิดบัญชีรองรับการจัดสรรเ งิ นจากกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปจ่ายเป็นเ งิ นเยียวย านักเรียน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน โดยจ่ายเ งิ นสด หรือ โอนตรงไปยังผู้ปกครอง/นักเรียน ได้ทันที ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) ได้ออกหนังสือที่สุด มีใจความสำคัญว่า เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น ที่ยังคงทวีความรุ นแร งอย่างต่อเนื่อง

ดั งนั้ น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดให้สถานศึกษาสามารถโอนเ งิ นเข้าบัญชีธนาคารผู้ ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเ งิ นให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเยียวย านักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดช่องทางจ่ายเป็นเ งิ นสด หรือโอนผ่านบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนก็ได้

ในชีวิต ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคาดหวังซะทุ กอย่าง นั่นคือเหตุผลที่คนเราต้องลดความคาดหวังลงบ้าง แล้วปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสของมัน

เรียบเรียง aomhugdaily

Facebook Comments Box