Friday, 1 December 2023

1 พ.ย. 64 เปิดเทอมจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ

1 พ.ย. เปิดเทอม จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ โดยระหว่างวันที่ 1 ก.ย.- 10 ต.ค.ให้จัดรูปแบบการ เรียนการสอนแบบ On Air/On Line/On hand และ On Demand เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และผู้ปกครอง

วันที่ 27 ส.ค. 64 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เผยหนังสือด่วนที่สุด เกี่ยวกับการเปิดเทอม เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุ กแห่งในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ  มีเนื้อหาดังนี้

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ .๔๒๗๔๒ส๙๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

๕๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์

อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ กแห่ง ในสังกัด

อ้างถึง ๑หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ศ5 o๔๒๗๔/๒๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ศ5 -๔๒๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ที่ ศธ ๑๒๑๒๕/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ร ะบ าดของ โร ค ติดเชื้ อไวรั ส ผู้ติดเชื้อ ร ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดให้แต่ละ อำเภอใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามตามลำดับ คือ (๑) โรงแรมหรือรีสอร์ท (๒) สถานศึกษา (๓) วัด โดยคณะ ก ร ร มการโ ร คติดต่อจังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬสามารถตั ดสินใจ

ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

๑การเปิดเรียนของสถานศึกษาระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Air/On Line/On hand และ On Demand เพื่อความปลอดภั ยของครู, บุคลากรทางการศึกษานักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

๒การเปิดเรียนของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดรูปแบบการ เรียนการสอนแบบเต็มรูป (On Site) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อความปลอดภั ยของครู, บุคลากร, นักเรียน และผู้ปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลชัย ชุมปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๑๒๔๗ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐๔๒-๔๙๑๓๔๕

(จนท. เสนอ รัมพณีนิล : ๑๘ o๔๖๓ ๙๔๕๓)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่พิจารณาการเปิดเทอมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยสามารถดำเนินการได้ ในสถานการณ์เช่นนี้

ความฝันและเป้าหมายมีกันอยู่ทุ กคน แต่ความอดทนและยืนหยัดที่มีไม่เหมือนกัน

Facebook Comments Box