Wednesday, 29 November 2023

บขส. พร้อมให้บริการ 26 เส้นทาง 1 กันยายน 2564

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ก ร ร มการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะก ร รมการบริหารสถานการณ์การแพ ร่ระบา ดของโร คติ ดเ ชื้ อ มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อ นคล ายเพื่อป้ องกั นและคว บคุ ม ตามระดับพื้นที่สถ านการณ์ย่ อยในพื้นที่ทั่วราชอ าณ าจักร

โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุ ดและเข้ มงว ด 29 จังหวั ดไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม เช่น การห้ ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00 – 04.00 น. และการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้ นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้ มงว ด

ให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยส าร ไม่เกิน 75% นั้น ในส่วน บขส. ได้สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ เตรียมความพร้อมของรถโดยสาร พนักงาน และสถานีขนส่ง ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกร มการขนส่งทางบก เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 1 กันย ายนนี้

สำหรับเส้นทางที่จะเปิดให้บริการมีดังนี้

1 เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – คลองลาน กรุงเทพฯ – หล่มเก่า กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

(ข) กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ – แม่สอด กรุงเทพฯ – แม่สาย และกรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ

2 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู กรุงเทพฯ – นครพนม กรุงเทพฯ – เลย – เชียงคาน กรุงเทพฯ – สุรินทร์

กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – มุกดาหาร กรุงเทพฯ – รัตนบุรี กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด และกรุงเทพฯ – สระบุรี

3เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตะกั่วป่า – โคกกลอย กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่ กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

ตรัง – สตูล กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่ กรุงเทพฯ – สงขลา และกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

อย่ า “คาดหวัง” กับสิ่งที่..มีชีวิต อย่ า “ยึดติด” กับสิ่งที่มีวัน..ดับสลาย อย่ า “ยอมแพ้” หากยังมี..ลมหายใจอย่ า “ประม าท” มากไป..กับใจคน

Facebook Comments Box