Tuesday, 5 December 2023

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้างกุฏิก ร ร มฐาน บุญล่ะ 99 บ าท ถวายกุฏิที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญสร้างกุฏิก ร ร มฐาน บุญล่ะ 99 บ าท ถวายกุฏิที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ ขณะนี้พระสงฆ์ไม่มีกุฏิอยู่ กุฏิเดิมชำรุ ดทรุ ดโท ร มหลังคารั่ วและน้ำท่วมขั งไม่สามารถอยู่ได้จึงได้สร้างกุฏิก ร ร มฐานให้พระได้ปฏิบัติธรรมข าดงบประมาณอีกมากจึงจะแล้วเสร็จ ร่วมบุญธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 086 -2-70 036-8 วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง


อานิสงส์ดังนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า ผู้ใดให้ที่พักอาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวงสังยุตตนิกายสคาถวรรค ผู้ให้ที่พักอาศัย ย่อมมี ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์(วนโรปสูตร) สร้างกุฏิวิหารเป็นอนุสรณ์ให้แก่ตนเองเมื่อประส บความสำเร็จในชีวิต สร้างกุฏิเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติที่ล่ วงลั บไปแล้ว ทำให้เกิดความมั่นคงคล่องตัวในชีวิตในครอบครัวหน้าที่การงานการเงินความรักและการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข


เป็นผู้มีความมั่งคั่งมั่นคงในทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ให้อยู่กับเราได้นาน ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าการถวายกุฏิที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์นั้นเป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งผู้รับและผู้ถวายซึ่งทรงแสดงอานิสงส์ไว้ว่ายอดของสังฆทานเป็นปัจจัยให้ประส บความเกษมศานต์จนบรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่สุด วัดโพธิ์ศรีคุณเมืองตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี ติดต่อสอบถามโทร 097 -2420- 159
ขอขอบคุณข้อมูล วัดโพธิ์ศรีคุณเมืองตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box