Tuesday, 5 December 2023

“บอสรัฐนันท์” แจ กคอนโด-รถยนต์ กว่า 10 ล้าน ให้พนักงาน เพราะเข้าใจหัวอกลูกน้อง

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก การเป็นหัวหน้าที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องบริหารจัดการบริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้

แต่ยังรวมถึงการเอาใจใส่พนักงา นทุ กคนในบริษัท เพราะหากไม่มีลูกจ้ างแล้ว ก็เป็นการย ากที่บริษัทจะประส บความสำเร็ จได้ คือแนวคิดที่น่าชื่นชมของสุดยอดเจ้านายแห่งชา ติรายนี้

รัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานบริษัทบั ญ ชี แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) คือหัวหน้าที่พนักงา นยกให้เป็นบอสที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งชา ติ

จากการที่เขาใจป้ำ แ จ กคอนโดมิเนียมกว่า 15 ห้อง เป็นโบนั สปีใหม่ให้กับพนักงา น ด้วยหลักแนวคิด ใจแลกใจ กับลูกน้อง

คุณรัฐนันท์กล่ าวว่า เคยเป็นลูกน้องมาก่อนที่จะตั้งบริษัทนี้ เลยเข้าใจหัวอกของการเป็นลูกน้องดี เขาเล่ าว่า ตั้งแต่ทำงา นมาชอบเจ้านาย 2 คน

คนหนึ่งให้อิสระในการทำงา น ให้อำนาจตั ดสินใจเองเต็มที่ อีกคนหนึ่งให้เกียรติ พอได้มาเป็นประธานบริษัทก็นำเอาสองส่วนนี้มาใช้กับการบริหารของตัวเอง

สมัยเด็ กๆ หลังเลิกเรียน คุณรัฐนันท์มีนิสัยทำบุ ญทำท านให้ขอทา น รั กษาศี ล 5 ศี ล 8 เพราะต้องการหาหนทางพ ระนิพพ านในชีวิตที่ตัวเองตั้งไว้

ฉะนั้นเมื่อพอมีเ งิ นทอ งทรั พย์สิ นบ้างจึงตัดสินใจง่ายมากที่จะยกให้พนักงา น เพราะพนักงา นคือบุคคลที่ใกล้ชิดและเป็นกำลังสำคั ญมาตลอด

ให้คนอื่นได้ ทำไมจะให้พนักงา นไม่ได้ คุณรัฐนันท์เล่ าอีกว่า ทำงา นกับเขา เห็นหน้าเขาก็รู้แล้วว่ามีปั ญหา บางทีเขาอาจไม่มีสมา ธิในการทำงา นเพราะเครียดเรื่องผ่อ นบ้าน ผ่อ นรถ

เราเลยคิดว่าเอาให้เขาไปเลยดีกว่า เมื่อเราแบ่งเบาภ าระเขาตรงนี้แล้ว เขาจะได้ตั้งใจทำงา น มีสมา ธิจดจ่อกับการทำงา น ไม่ต้องกัง วลภ าระหน้าที่อื่นๆ

นอกจากที่ปีนี้จะแ จ กคอนโดฯ 15 หลัง โดยมีพนักงา นอยู่จริงๆ 13 หลัง อีก 2 หลังนั้นพนักงา นอีก 2 คนตั้งใจจะปล่อ ยเช่ าเพื่อเก็บเป็นตั วเ งิ น  คุณรัฐนันท์ยังแ จ กรถ 17 คัน มอเตอร์ไซค์ แ จ กทุ นการศึกษ าเรีย นปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท 7 ทุน แ จ กตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ

ไปจ นถึงแ จ กศัล ยกร รมทำจมูก ก็แ จ กมาหมดแล้ว และล่ าสุดก็มีแผนวางแปลนเกษี ยณให้พนักงา นในบริษัทถึงหลักล้า นบา ทไปใช้ในชีวิ ตบั้นปลายด้วย

การให้ของเขานั้น ไม่วัดคนเฉพาะหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงา นระดับสูงๆ ถึงจะมีสิ ทธิ์เหนือกว่า หากแต่มีใจอุตสาหะแม้จะเป็นแม่บ้าน พนักงา นส่งของ ขับรถ ก็สามารถได้ร าง วัลจากเจ้านายคนนี้ได้

คุณรัฐนันท์ ฝากกล่ าวทิ้ งท้ายไว้เพียงว่า อย่างที่บอก ทำบุ ญทำมากว่า 30 ล้า น ทำไมจะให้พนักงา นไม่ได้ มันก็ง่ายๆ แค่นั้น ใจแล กใจ ถ้าสรุปสั้นๆ เข้าใจ เท่าเทียม ให้ใจ ที่มา : PostToday  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box