คุณตาคุณยายป่ว ยหนั ก ยังสู ญเสี ยลู กผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวอีกด้วย

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

พ่อที่แ ก่ชร า และแม่พ ก าร นั่งมองโ ก ศใส่ก ระดู กลู กชายร้อ งไ ห้ทุ กวัน วอนผู้ใจบุ ญเห็ นใ จและช่ วย เห ลือ คนไทยไม่ทิ้ งกันค่ะ นางลำแพน อินพรม เป็นผู้ป่ วยผู้พ ก ารติ ดเตีย ง อายุ 66 ปี เคยปร ะส บอุ บั ติเ หตุยืนล้างจานแล้วลื่ นล้ ม ส่งผลให้ป่ วยเป็นอั มพฤ กษ์ซี กข วา ใช้งานไม่ได้  ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา เนื่องจากการขั บถ่า ยปั สส าว ะ อุ จจ า ร ะไห ลออกตลอดเวลา

ไม่รู้สึกตั ว มีโร คปร ะจำตัวคือ โ รคเก๊ าท์ ความดั น ลิ้ นแข็ งทำให้การสื่อสา รล ำบ าก และ มีฐ าน ะค่อนข้างย ากจ น อาศัยอยู่กับสามี ชื่อนายเหมือน อินพรม อายุ 92 ปี อายุมากแล้ว และร่ าง าย ไม่แ ข็งแ รง ซึ่งตอนนี้ครอบครัวได้รับความเดือ ดร้อ นมาก

เนื่องจากค่ าใช้จ่ ายทั้งหมดก็มาจากลู กชาย ชื่อนายมงคล อินพรม อายุ 32 ปี ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ซึ่งตั้งแต่แม่ป่ว ย ลู กชายก็ต้องออกจากงาน เพราะต้องคอยดูแ ลทั้งแม่และพ่อ กระทั่งครอบครัวมาเจอข่าวร้า ย เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 นายมงคล เกิดอุ บั ติเ หตุ เ สี ยชีวิ ต

เมื่อวีนที่ 23 ก.ค. 64 ทำให้ไม่มีรา ยได้มาจุ นเจื อครอบครัว ซึ่งตอนนี้คร อบค รัวลำบ ากมากต้อง ใช้ผ้าอ้อ มเย อะมากในแต่ละวัน เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเงิ นทุ นสำรองแล้ว ผู้ใจบุ ญสามารถบริจ าคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชีนายเหมือน อินพรม เลขบัญชี 58 52 55 44 67 หรือสอบถาม จิตอาสา 099-5 09 9579 (นุช) จ.กำแพงเพชร แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ คุณยาย คุณตา ด้วยนะคะ ขอให้มีคนช่ว ย เยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณอ้างอิง tnews khaosod  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box