ชีวิ ต 2 ตา-ยาย กินนอนบนกองข ย ะ มานานนับปี ใช้ชีวิตโดยพึ่งเบี้ยยังชี พคนพิก า ร

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ชีวิตตา-ย ายสู้ชีวิ ต สายใยรักที่ถักทอมานานกว่า 40 ปี  นายกฤษณะ เทียมสุวรรณ อายุ 78 ปี อดีตภารโรง โรงเรียนสัตหีบ  พิ ก า รหลังค่อม กับนางศรีรัตน์ เทียมสุวรรณ อายุ 63 ปี ภรรยาที่เป็นอั มพ  าต นอ นติ ด เตียง อาศัยอยู่กันใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สภาพบ้านเต็มไปด้วยข ยะเ น่ าเห  ม็  นกองม หึ มาจ นไม่มีพื้นที่ทางเดินเหลือ

ชีวิตที่กินนอนบนกองข ย ะมีทั้งมด หนู แมลงสาบ พา ห ะเชื้  อโร  ค มากมาย และตะขาบ สัตว์เลื้ อ ยคล านอั  น ตร าย จำนวนมาก ตากฤษณะ กล่าวว่า เมื่อก่อนตนทำงานเป็นภารโรง อยู่กินกับยายศรีรัตน์มานาน 40 ปี ช่วยกันทำมาหากินส ร้า  ง ตั  ว กระทั่ง 20 ปีก่อน ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อภรรยาต้องมาพบกับชะ ต  าก  รร มที่เล  วร้า  ย หมอตร วจ พ บ เป็นนิ่วในถุงน้ำดีจึงได้เข้าทำการ  ผ่  าตั ด ต่อมาไม่นานภรรยาก็เดินไม่ได้

พยายามกินยาหาหมอหลายที่รักษาตัวอยู่นานนับปีแต่ก็ดูเหมือนความฝันที่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งนั้นไม่มีจริง แต่ตนก็ไม่เคยย่อ ท้ อ ไม่เคยคิดจะทอ ดทิ้ งภรรยา คอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวให้ทุกวัน ขณะเดียวกันตนก็ต้อง ดิ้ นร นหา เ งิ  นด้วยการเก็ บของเก่าข  า  ย และได้อาหารเห ลื อทิ้ งจากกองขย ะมาปร ะทั งชีวิ ต

สองตา-ย ายมี ลู  ก ส า วคือ น.ส.สุภาพร เทียมสุวรรณ อายุ 30 ปี เมื่อก่อนเขาไปทำงานอยู่กับสามีที่ต่างจังหวัด แต่พอสามีเสี ยชี  วิ  ตและตัวเองก็ต ก งาน เลยพา ลู ก  ชายวัย 6 ขวบ กลับมาขออยู่กับต า – ย าย แต่ละวันสองแม่ ลู กก็จะพากันออกไปเดินหาเก็บข ยะ เก็บของเก่า  ขา  ยช่วยตนอีกแรง

ถ้าวันไหนโชคดีก็ได้ข้าวปลาอาหารที่คนอื่นทิ้ งติดมือกลับมากิน โดยจะเลื อ กกินที่ไม่บู ดเพื่อป้องกันท้อ ง เสี  ย บางวันก็มีคนใจบุญเห็นแล้วสงสารก็ให้เ งิน บ้าง ให้ของกิ นบ้าง แล้ว ลู กกับหลานก็จะนำของกลับมาบ้าน มานั่งกิ  นข้าวกันพร้อมหน้า

เวลาท้  อ เห็นหน้าภรรยานั่งคุยกันสองคนก็มีความสุขแม้จะมีข ยะ อยู่รอบตัวก็ตาม ตนสงสารภรรยาที่ต้องทนนอนอยู่ท่ามกลางความเน่ าเห ม็  น หากมีผู้ใจบุญจะมาช่ว ยเ หลื อทำความสะอาดก็ยินดีเพราะลำพั งตัวเองกับ  ลู กสาวคงจะทำไม่ไหว

ขณะที่กำลั งทหารเร่ งรื้ อข ยะกองมหึมาในบ้าน มด แมลงสาบ หนู ตะขาบ ออกมาวิ่งยั้ วเยี้ ยหนีขึ้นฝ้าเพดานและตามพื้น แม้แต่ใต้เตียงนอนของยายศรีรัตน์ ก็มีหนูมาทำรั งอยู่ภายในหมอน ผ้าห่ม และตามซอกใต้เตียง หลังได้บ้านในสภาพใหม่ ตากฤษณะและยายศรีรัตน์ที่นอนอยู่บนเตียงถึงกับยิ้มแก้มปริยกนิ้วให้เหล่าทหารเพื่อเป็นการขอบคุณ และตากฤษณะก็รับปากจะไม่นำข ยะขนเข้ามาในบ้านอีก

ขณะที่เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ขอบคุณกองทัพเรือที่เข้ามาช่วยทำความสะอ าด ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าเข้าไป ยุ่ งที่บ้านตากฤษณะทำให้ชาวบ้านจำต้องท นกับก ลิ่  นเห ม็น  ข  ยะที่โชยมาทุ กวันเป็นแรมปี

ขอขอบคุณข้อมูล ณัฐภูมินทร์  ปานรักษ์ เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box