โตโน่ ภาคินพระเอกยอดกตัญญู ช่ว ยป ลด หนี้ให้ แม่สำเร็ จ กว่า 18 ล้า นบาท ภายใน 5 ปี

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ขอชื่นชมพระเอกโตโน่ ภาคิน ช่ว ยป ลด หนี้ให้ แม่สำเร็ จ รวมทั้ง สิ้นกว่า 18 ล้า นบาท ในร ะย ะเว ลา 5 ปี ตามที่เค ยสัญ ญ าไว้เ มื่ออายุ 10 ขวบ บ อกปลื้มมาก อะไ รที่ทำให้ แม่มีคว ามสุขได้ ก็อยากทำ ต้อง บ อกว่ าน่ าประทับใจ จริง ๆ กั บความ กตัญญู ของห นุ่มโตโน่ ภาคิ น

ที่แม้ว่าที่บ้าน ของโต โน่ จะติ ดห นี้ มากถึง 18 ล้าน แต่ โตโน่ก็ ฟันฝ่า เก็บ หอมร อ มริบ จนส ามารถร วบรวม เงินและมาใช้หนี้แทนแม่ได้ สำเร็จใ นระยะเว ลา 5 ปี ดังที่โตโน่เคย สัญญากับ คุณ แม่เมื่ อครั้ง ที่พ่ อเ สี ยชี วิต

ถื อเป็นการท ดแทน บุญคุณ ท่าน ก่อนหน้ านี้เวลาที่ท่า นจะ ทำ บุญ หรือซื้ อ ของทำกิจก ร ร มใด ๆ เราก็ โอ นเงินไปให้ ท่า น อะไรที่ ทำให้ท่านมี ควา มสุข ก็ อยากทำ ตอนที่ปล ดห นี้ไ ด้ ตนก็ เข้าไปในบ้าน และจับสิ่งของเ ครื่องใช้ทุกอย่างเลย เพร าะนี่คือบ้านที่ไม่ใช่แค่คุ ณแม่และครอบค รัวจะได้อยู่

นอ กจากนี้ โตโน่ยัง เล่าให้ฟังถึงชี วิตส มัยเด็กว่า ต อนที่ตนเป็นเ ด็กนั้น ที่บ้านเป็น ห นี้ แล ะคุณพ่อเสี ยชีวิต ตนสัญญาไว้กับคุณ แม่ตอน 10 ขวบว่าจะเอาทุ กอย่างคืนมา คำพูดนั้นมันฝังใจเรา เราไม่รู้หรอกว่าจะใช้วิธีไหน แค่อยากให้แม่สบาย พอโตขึ้นก็ทำให้มันเป็นจริง โดยเจ้าตัวเล่าว่า ตอนเด็ก พอโตก็ลองไปทำงานเมือ งนอก ไปเสิร์ฟอาห ารที่เยอรม นี ได้ 20 ยูโรต่อ วัน 1,00 0 ไ ทย

แล้วโช ค ดีได้ขั ดห้องน้ำเพิ่มอีก ได้ เพิ่ม อีก 20 ยูโร เ พราะไม่มี ใครทำ เรายอมทำ วันแรกที่ทำ พูดไม่ออก ไม่ว่ากลิ่นหรือภ าพที่เจอว่ ากูต้องทำขน าดนี้เลยเหรอ ตอนนั้นอยู่ 3 เ ดือนเหมือน 3 ปี แล้วเรา ไปในปีที่อา กาศหนาวที่สุดใน 50 ปีของเย อรมนีอีก แต่ไม่เค ยมีค วามคิดว่า ไม่น่ามา ไม่กลัว ไม่มีค วามรู้สึกว่าลำบ าก

แต่แค่รู้สึกว่ากูต้องมา เช็ดขี้เ ช็ด เ ยี่ ย วพวกมึงแล้ว แต่ ทำ งานเก็ บตังค์คิดเป็ นเงิน ไ ท ย ได้เท่าไหร่ เก็ บให้แม่อย่างเดียว จนก ลับม าซื้ อตู้เติมเงิน มือถือให้แม่หกตู้ ผมเคยทำง านแจ กโบร ชัวร์ผมไม่รู้ สึกทุ กข์หรือลำ บ ากกว่าคนอื่นเลย ผ มรู้สึกสงสารคนอื่นที่เค้าลำบ ากกว่าผม ผมมองว่ามัน คือชีวิตผม ผม ไม่เคย แบมือขอใคร ไม่ เคยค ดโกงใคร ยืนด้ว ยตัวเอง มี ความสุข ในสิ่ งที่ตัวเองได้ ผม ทำตรงนี้ผมจะได้สิ่งนี้ ผ มทำสิ่งไม่ดี ผมก็เจอสิ่งที่ไ ม่ดี แต่ทุ กอย่างมันมาจาก การผมการกระทำของผม

ผมก็พร้อมจ ะรั บมัน” ซึ่งจากการสู้ชีวิต ทำงาน ทุ กอย่าง จนได้มีโอก าสเข้ามาทำงานในวงการบันเทิง ตอนนี้ โตโน่ ปล ดหนี้ และซื้อบ้านให้แม่ แต่ชอบมีคนตั้งคำถามว่าดูเป็นคนดี ชอบทำบุญ พูดจาดี สุขุ ม คุณเป็นเฟคหรือเปล่า ซึ่ง โตโน่ เผยว่า “ถ้าเฟคแล้วมั นดี เป็นสิ่งที่เป็นประ โยชน์เฟคไปเหอะ เราทำ ไม่ได้สำคั ญว่าค นมองว่า เรา เฟ คหรือไม่เฟค มันสำคัญว่าเราทำอะไร ถ้าคนมองว่าเราเฟคแล้วเ ราหยุดทำ ประโยชน์ ก็คงไม่เกิด

ดังนั้น เรื่อง กา ที่เราทำไป แล้วคนจะมองยังไงมัน เป็นสิทธิ์ของเค้า แล้ วแต่จะมอง จะมองยังไงก็ได้ และตอนนี้เองเรื่องความรักของเจ้าตัวก็ ไปได้สวย เพราะ ล่า สุดเมื่ อสิ้นปี ก็ ได้พาคร อบครัวพร้อ มหน้า กับคร อบครัว แฟนสาวอ ย่าง ณิชา ณัฐณิชา ร่วมทำ บุญและเที่ยวด้วยกัน เป็นอีกคู่ ที่น่ารักมาก ๆ ค่า รอลุ้ นข่า วดีเลย

ขอขอบคุณที่มา : hamrodainik.com เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box