Friday, 1 December 2023

ยายวัย 79 พิก า รสายตา อาศัยในกระท่อมหลังน้อย มีเบี้ ยคนพิก า รประทั งชีวิ ต

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

คุณยายวัย 79 ปี อยู่ที่ ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  ซึ่งป่ ว ยมีโ ร ครุ มเร้ าหลายโ ร ค และพิก ารทางสายตาข้างขวาบ อ ด ส่วนตาซ้ายเริ่มเรือนราง ทราบชื่อยาย คือน.ส.ใหม่ คำเพ็ชร อายุ 79 ปี อาศัยอยู่ในบ้านที่กำลังผุพั งเลขที่ 30 หมู่ 3 เพียงลำพั ง ซึ่งเล่าให้ฟังว่าตนเองมีอาชี พเก็บผัก งมหอยข า ยเล็กๆน้อยๆ แต่ปัจจุบันทำงานไม่ไหวแล้วเพราะป่ ว ยหลายโ ร ค เดินไปก็จะหน้ามืดเป็นลม ชีวิตความเป็นอยู่ลำบ าก และบ้านที่ตนอาศัยอยู่ก็ผุพั งท รุ ดโท ร ม ชีวิ ตความเป็นอยู่น่าสงส ารเวลาเจ็ บป่ ว ยต้องไปหาหมอก็ใช้จักรยานคู่ชี พไปหาหมอที่ อ.คีรีมาศ 

ด้านนายอัมพร เอมทิม นายกอบต.หนองกระดิ่ง กล่าวว่ายายใหม่ อาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพั ง ส่วนลูกชายได้ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดรับจ้ างเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ร ายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัง จึงปล่อยให้ยายใหม่อยู่บ้านที่ผุพั งเพียงลำพั งกับเพื่อนบ้านโดยไม่กลับมาหายายอีกเลย  ส่วนยายใหม่ก็อาศัยเบี้ ยยังชี พผู้สูงอายุและเบี้ ยคนพิก า ร เดือนละ1,500บ า ท และมีอาชี พเก็บผักงมหอยข ายเล็กๆน้อย คนในหมู่บ้านเกิดเวทนาจึงปรึกษาหารือกัน

จากนั้นนายอัมพร ได้ทำเรื่องส่งไปทางสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสุโขทัย เพื่อของบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้ยายใหม่ ซึ่งเก่าผุพั งทรุ ดโท ร ม ทางสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสุโขทัย ได้ช่วยเงิ นมา 20,000 บ า ท แต่เนื่องจากสภาพบ้านของยายใหม่ เก่าผุพั งจนไม่สามารถที่จะซ่ อมได้ ทางนายอัมพร จึงได้ปรึกษากับทางประธานสภาพหนองกระดิ่ง สมาชิกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ว่าบ้านไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากเสาบ้านทรุ ด ฝาบ้านผุพั ง ส่วนหลังคาก็รั่ ว

จึงได้คุยกันว่าให้รื้ อทิ้ งแล้วสร้างใหม่ส่วนงบประมาณค่อยหาเอา และได้รับการสนับสนุนเงิ นผู้นำท้องถิ่น กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งชาวบ้านที่ร่วมกันบริจ าคเงิ นได้อีก 20,000 บ า ท รวมเป็นเงิ น 40,000 บ า ท ตนองและชาวบ้านบางร ายก็ให้ต้นไม่ยาย แก่มาทำเป็นเสาและฝาบ้าน  ส่วนแรงงานที่สร้างบ้านให้ก็ได้ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมสร้างโดยไม่คิดค่าแรง แต่งบประมาณก็ยังไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างได้เสร็จทั้งหลัง

เพราะยังข าดข้างฝาบ้าน ประตู หน้าต่าง แผ่นสังกะสีบางส่วน และห้องน้ำ จึงขอผู้ใจบุญช่วยกันคนละเล็กน้อย บริจ าคซื้อวัสดุสำหรับสร้างบ้านให้ยายใหม่ ได้ที่ สอบถาม นายสุจินติ์ ปานโต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โทร. 088-1512106 ซึ่งเลขที่บัญชียาย จะมีการดูแล การเบิ กจ ากโดยคณะก ร ร มการหมู่บ้าน โปร่งใสตรวจสอบได้

ข่าว/ภาพ/ ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดสุโขทัย เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box