Tuesday, 5 December 2023

ครม.ไฟเขียว พักห นี้เกษตรกร 50% ธนาคาร 4 แห่งของรัฐ

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ครม.เห็นชอบหลักการแก้ห นี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกห นี้ ธนาคาร 4 แห่งของรั ฐ จำนวน 50,621 ร าย ยอดห นี้เงิ นต้น 9,282.92 ล้านบ าท

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เผยมติคณะรั ฐมนตรี เห็นชอบในหลักการโครงการแก้ไขปัญหาห นี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำหรับลูกห นี้ธนาคารของรั ฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

สำหรับชำระห นี้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50,621 ร าย ยอดห นี้เงิ นต้นจำนวน 9,282.92 ล้านบ าท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี นับจากวันที่ ครม. อนุมัติ แบ่งการดำเนินการ ออกเป็น 3 ระยะ -ปีที่ 1 จำนวน 10,000 ร าย ขอใช้งบกลางฯ ร ายการเงิ นสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 65 รวม 2,000 ล้านบ าท -ปีที่ 2 จำนวน 22,000 ร าย และ -ปีที่ 3 จำนวน 18,621 ร าย

นายธนกร ยังกล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นห นี้ในระบบ และประสงค์ที่จะให้กองทุนช่วยเหลือแก้ปัญหาห นี้สินและได้นำห นี้มาขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นห นี้เร่งด่วน ผิดนัดชำระห นี้ และเป็นลูกห นี้ธนาคารของรั ฐทั้ง 4 แห่ง ตรวจสอบแล้วกำลังรอการแก้ปัญหาทั้งสิ้น จำนวน 50,621 ร าย รวมมูลห นี้เงิ นต้นจำนวน 9,282.92 ล้านบ าท

ประกอบด้วย ธ.ก.ส. 47,973 ร าย มูลค่าห นี้เงิ นต้นจำนวน 8, 520.41 ล้านบ าท ธนาคารออมสิน 552 ร าย มูลค่าห นี้เงิ นต้น 162.37 ล้านบ าท ธอส. 2,008 ร าย มูลห นี้เงิ นต้น 306.41 ล้านบ าท และ ธพว. 88 ร าย มูลห นี้เงิ นต้น 293.72 ล้านบ าท

แนวทางการดำเนินการ ในการปรับโครงสร้างห นี้กับสถาบันเจ้าห นี้โดยพักชำระเงิ นต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน และให้เกษตรกรผ่อนชำระห นี้เงิ นต้นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ตามระยะเวลาที่ตกลง แต่ไม่เกิน 15 ปี

เมื่อเกษตรกรชำระห นี้คืนเสร็จสิ้นแล้ว เงิ นต้น (ร้อยละ 50 ที่พักไว้) และดอกเบี้ยที่พักไว้ จะได้รับการยกให้เกษตรกรทั้งหมด โดยสถาบันเจ้าห นี้จะได้รับการชดเชยเงิ นต้นจากรั ฐบาล สำหรับการชดเชยดอกเบี้ยให้เป็นไปตามมติ ครม. โดยเงื่อนไขสำคัญ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ก่อห นี้เพิ่มกับสถาบันการเงิ นอื่นใดอีก

สำหรับดอกเบี้ยค้ างชำระของธนาคาร 4 แห่งนั้น ครม. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง หารือก่อนให้คณะรั ฐมนตรีพิจารณาต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรีย้ำเป้าหมาย ครม. ในการแก้ปัญหาห นี้เกษตรในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสได้พักฟื้นเรื่องห นี้สิน รักษาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกร เข้าถึงแหล่งเงิ นทุนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูตนเองและสร้างร ายได้ในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของนายกรั ฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในแก้ปัญหาห นี้ทั้งระบบ ทั้งห นี้ครัวเรือนและห นี้เกษตรกร ตามที่ประกาศ ปี 2565 นี้ เป็นการแก้ห นี้ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณที่มา prachachat.net เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box