Wednesday, 29 November 2023

“โชค-โคกหนองนา”กับข้อแนะนำดีๆเพื่อคนอยากทำเกษตร 

สวัสดีท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรผสมผสานก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเราตลอดมา ทางทีมจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตร ธรรมะ ทำบุญ หรือเรื่องราวชีวิตต่างๆเช่นเคยนะคะ ทางทีมงานของฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

หากฝันอย ากทำเกษตร สิ่งสำคัญ ต้องมีใจ พร้อมสู้ ด้วยการวางแผนบริหารจัดการที่ดี ได้รับการสนับสนุนที่ดี โดยเฉพาะในด้านเ งิ นทุน นี่คือสิ่งที่ Smart New Gen จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่ชื่อ “โชค-ศศเศรษฐโชค ต ามพระหัตถิ์” ใช้เป็นแนวทางก้าวสู่ความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นเกษตรกรในวันนี้

“ก่อนหน้านี้ ทำงานบริษัทที่กรุงเทพฯครับ กลับมาบ้านเกิดได้ประมาณ 10 ปี มาปรับพื้นที่มีอยู่ประมาณ 60 ไร่ให้เป็นแปลงเกษตรเลี้ยงชี วิ ต โดยยึดหลักต ามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9”

โชค ได้พลิกเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นมรดก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 6 ตำบลหนองไผ่  อำเภอหนองข าหย่าง ที่ครั้งอดีตเคยแห้งแล้ง มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าว ให้กลายเป็นแปลงเกษตรที่มีกิจกรรมหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ สร้างร า ย ไ ด้มากมายอย่างน่าสนใจ ไม่ว่า จ า กการจำหน่ายข้าวกล้อง, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวเหนียวกล่ำการเพิ่มมูลค่ๅผลผลิต ด้วยการทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจ า กข้าว เช่น แป้งข้าวหมาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจ า กกล้วย เช่น กล้วยฉาบ กล้วยอบน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยคั้นสด รวมถึงผลผลิตด้านปศุสัตว์ ทั้งเป็ด ไข่ และควาย

“ผมช่วยกันทำงานแบบครอบครัวครับ 3 คน เราใช้หลักของการบริหารพื้นที่เข้ามาช่วย โดยจัดพื้นที่ออกเป็นแปลงๆ เพื่อทำกิจกรรมต ามเป้าหมายที่กำหนด เช่น ล่าสุด ได้จัดทำแปลงโคกหนองนาในพื้นที่ 5 ไร่” ภายใต้ชื่อ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นชื่อที่มีความหมายมากๆสำหรับผู้หัวใจการเกษตรที่จะต้องต่อสู้อดทน..

เพราะการทำงานที่เน้นการวางแผน และมีหลักมั่นในการปฏิบัติ จ า กวันที่เริ่มต้นในวัย 39 ปี ผ่านมาวันนี้ 10 ปี จึงก้าวมาสู่ความสำเร็จ“อย่างตอนเริ่มต้น ผมเริ่มจ า กพื้นที่ 5 ไร่ก่อน ปลูกไม้ยืนต้นผสมผสานกับพืชสวนอย่าง มะม่วง มะกรูด มะนาว เพราะไม้ยืนต้นนั้น ไม่ต้องเข้าไปดูแลมากนัก จ า กนั้นก็มาจัดการบริหารเรื่องที่นา และแหล่งน้ำ ค่อยๆทำ ค่อยๆสร้างมาต ามกำลังครับ”จ า กสิ่งที่ค่อยๆ ทำในแปลงเกษตร ได้นำมาซึ่งร า ยได้อย่างต่อเนื่องทั้งแบบร า ยวัน ร า ยเดือน และร า ยปี สามารถสร้างสุขให้ชี วิ ตได้เป็นอย่างดี ผ่านจุดข ายที่เน้นการผลิตที่ปลอดภัยจ า กส ๅ ร พิ ษ

แต่สิ่งสำคัญอีกประการที่เป็นข้อแนะนำ คือ การลดต้นทุนการผลิต ด้วยโชคบอกว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นเพิ่มสูงมากขึ้น ดังนั้น การที่จะอยู่ได้อยู่รอด ต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด“อย่างที่ผมทำและได้แนะนำให้กับเพื่อนเกษตรกรเสมอ คือ ใช้วิธีการปรับปรุงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช เช่น การใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก เพื่อปรับโครงสร้าง และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน การใช้วิธีการห่มฟาง เป็นต้น เมื่อดินเรามีความอุดสมบูรณ์แล้ว จะทำให้ต้นพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรสามารถลดเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ย าลงไปได้ครับ”

“ดังนั้นในวันนี้ หากใครสนใจ อย ากกลับบ้านมาทำอาชีพเกษตร ที่เป็นนักธุรกิจเกษตร เป็นสิ่งที่ต้องเติมแต่งให้สมบูรณ์ คือ แนวคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น ดูว่า มีอะไรที่เราพอจะเริ่มทำได้เองบ้าง เพื่อลดภาระค่ๅใช้จ่ๅย เช่น การทำปุ๋ยหมักใช้เอง การปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด ไว้บริโภคในครัวเรือนก่อน เหลือแล้วค่อยขๅย เป็นต้น หรือ ถ้ามีทุนน้อย ก็เริ่มทำน้อยๆ ต ามกำลัง ค่อยๆ ทำที่ละนิด แล้วใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ทั้งการสื่อส ๅ รไปสู่ลูกค้าเป้าหมาย และใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่รู้ผู้ที่สำเร็จ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาของเรา”

สิ่งหนึ่งที่ Smart New Gen ผู้นี้ได้บอกเล่า คือ ความย ากลำบ ากในการเริ่มต้น ที่ต้องอาศัยสรรพกำลังมากมาย กว่าจะทำให้ทุกอย่างออกมาสวยงาม เหมือนกับภาพของแปลงเกษตรสวยๆ ที่เผยแพร่กันต ามสื่อต่างๆ

“อย่างพื้นที่ 3 ไร่ ที่ทำโคกหนองนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจ า กสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองข าหย่าง ดินที่ขุดจ า กบ่อซึ่งลึก 6 เมตร แล้วนำขึ้นมาถมพื้นที่ จะเป็นดินที่เรียกว่า ดินเลนผสมกรวด พอแห้งแล้วน้ำจะไม่ซึมแห้งแล้วจะเหมือนปูนเลย  ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์แบบสุดๆ น้ำไม่ซึมผ่าน มีพืชชนิดเดียวที่ขึ้นได้งามมากคือ หญ้าแฝก ซึ่งหลายคนที่ผมได้พบ จะเจอปัญหานี้ คือขุดบ่อเอาดินขึ้นมาถมแล้ว ปลูกอะไรไม่ได้ และไม่รู้จะทำอย่างไร จึงทำให้ท้ อและเ ลิ กไปในที่สุด”

ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข ด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การปรับโครงสร้างด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ใส่ปูนโดโลไมท์ ราดด้วยน้ำจุลินทรีย์ ห่มฟาง ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น โชคบอกว่า แม้ดินไม่ดี แต่แก้ไขได้ ขอเพียงศึกษาหาองค์ความรู้จ า กหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่อยๆทำค่อยๆปรับ แล้ววันหนึ่งจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้

“สิ่งที่ผมอย ากแนะนำคือ จุดที่เราจะปลูกต้นไม้นั้น ยังไม่สามารถทำได้ ก็ปรับไปทำกิจกรรมอื่นที่จะเข้ามาช่วยสร้างร ๅ ย ได้ อย่างเช่น ไปเลี้ยงปลาในคลองไส้ไก่ เป็นปลาดุก หรือปลาธรรมชาติ เลี้ยงไปประมาณ 3 เดือนก็สามารถได้จับมากินมาข ายแล้ว หรือจะเลี้ยงเป็ด เลี้ยงกบ โดยกบตอนนี้ร า ค า ดีมาก กิโลกรัมหนึ่งอยู่ที่ 70 บ าท หากเลี้ยงกบ 1 กระชังก็สามารถสร้างเ งิ นหมื่นได้ หรือถ้าเป็นพืช ที่เก็บข ๅ ยได้เร็วก็จะเป็นกล้วยและอ้อยคั้นน้ำ เป็นต้น ผมอย ากให้เริ่มตรงจุดไหนที่สามารถทำได้ทำก่อน ตรงไหนที่ต้องปรับต้องปรุงก็ค่อยๆทำไป ซึ่งขึ้นอยู่แนวความคิดของแต่ละคน เป็นเรื่องสำคัญ”

ขอขอบคุณ : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล

เรียบเรียงโดย เพจเกษตรผสมผสาน

Facebook Comments Box