จากเด็กจบ กศน. ข ายส้มตำ จะมีเงิ นสดไปซื้อที่ดินสร้างรีส อ ร์ตถึง 50 ไร่

เปิดชีวิ ต “เด็กบ้านนอก” จบกศน. เข็นรถ ข า ย ส้มตำธรรมดาๆ ใช้เงิ นเก็บซื้อที่ดินสร้างรีส อ ร์ต 50 ไร่

ส้มตำจัดได้ว่าอาห ารที่อยู่คู่คนไทย และเป็นอาห ารที่ขึ้นชื่อของไทย จะได้ว่าชาวต่างช าติ

เมื่อมาเที่ยวประเทศไทย จะนิยมเลือกเมนูอาห ารส้มตำที่เผ็ดอร่อยที่เข้ามาร่วมด้วย และเราก็มักเห็นร้านส้มตำ ตั้งแต่ข้างถนนจนถึงร้านส้มตำไฮโซที่มีการออกข่าวให้เห็นกันมาแล้ว

แต่ใครจะรู้บ้างว่าไม่ว่าส้มตำไฮโซ หรือส้มตำข้างถนน ก็ทำคนรวยมาหลายรายแล้ว เป็นอีกหนึ่งอาชี พยอดฮิต มีแม่ค้าพ่อค้าส้มตำ แทบจะทั่วทุกภาคของประเทศ

ใครที่ต ก ง านไม่มีง านหรือเข้ามาหาง านในเมืองกรุง อาชี พแรกๆ ที่คิดถึง คือค้าข ายส้มตำ แต่สังเกตหรือไม่ว่า พ่อค้าแม่ค้าที่ข ายดี ก็ข ายดีมาก คนต่อคิว แต่ก็มีอีกไม่น้อย ที่ต้องเลิกร าไปด้วยเ ห ตุผลง่ายๆคือ ไม่มีลูกค้ า

ใครจะเ ชื่ อว่า เด็กจบ กศน. ข ายส้มตำรถเข็นธรรมดาๆ จะมีเงิ นเก็บไปซื้อที่ดินสร้างรีส อร์ตด้วยเงิ นสดถึง 50 ไร่

เขาคนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วชีวิ ตหลายคนไม่ได้มีต้นทุนเริ่มต้นให้มาก แต่ด้วยความมุมานะพย าย าม

และไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะต าแล้ว เ ชื่ อว่าวันหนึ่งจะต้องประส บความสำเร็จได้อย่ างแน่นอน

เหมือนอย่ างเรื่องราวของ คุณโชฎึก คงสมของ เจ้าของร้านอาหารและรีส อ ร์ตเฮือนสวนดอนธรรม จบการศึกษาระดั บชั้นประถมเหมือนนักเรียนปกติ แต่ต้องไปต่อ กศน. จนจบ ม.ศ.5

เขาเป็นเพียงหนุ่มบ้านนอกเมืองกาฬสินธุ์ ที่ตั ดสินใจเข้ามาหาง านทำในกรุงเทพมหานคร ด้วยหวังจะให้สามารถลืมต าอ้าป ากได้ ช่วงแรกเขามีเงิ นติดตัวไม่มาก

ต้องอาศัยอยู่กับวัด จนได้มาสมัครง านกับการบินไทยเป็นตำแหน่งขนถ่ายสินค้ายึดอาชี พในการบินไทยกว่า 25 ปี

แม้จะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่เงิ นเดือนก็ยังได้ไม่ถึงหมื่น ทำให้เขาตั ดสินใจหารายได้พิเ ศ ษ

ด้วยการเ ข็ นรถข ายส้มตำ เพราะไม่มีทุนจะไปเช่าบ้าน หรือเ ซ้ งตึ ก เนื่องด้วยความที่ค ลุ กค ลี กับอาหารอีส านมาตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้ส้มตำของเขาถูกป ากคนจำนวนมาก

และมีรายได้รวมมากกว่าง านประจำ ทั้งๆ ที่ข ายส้มตำเฉพาะเวลาเลิกง านและวันหยุดง านเท่านั้น

เมื่ออายุได้ 55 ปี ใช้เงิ นเก็บเปิดร้านข ายส้มตำถึง 2 ร้าน เขาลาออกจากการเป็นพนง.ขนสินค้าการบินไทยมาข ายส้มตำเต็มตัว แต่ก็มีความคิดอย ากจะกลับบ้านเกิด

เนื่องจากมองอน าค ตว่ากลับบ้านเกิดไปทำอาชี พน่าจะดีกว่าคุณโชฎึกใช้เงิ นเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิ ตหาซื้อที่ดินเพื่อดำเนินชีวิ ตตามกระแสพระราชดำรัส การเกษตรแบบพอเพียงของในหลวง

และสามารถซื้อได้ด้วยเงิ นสดจำนวนกว่า 50 ไร่เมื่อได้ที่ดินมาแล้ว เขาก็ได้พัฒนาที่ดินโดนการถ มที่นาให้สูงขึ้น ขุ ดสระเลี้ยงป ล า ปลูกไม้ยืนต้นและปลูกผัก ทั้งผักทั่วไปและผักสวนครัว ซึ่งเขาวางแผนว่าในอีก 20-30 ปีข้างหน้า

เหล่าไม้ยืนต้นสามารถทำเงิ นให้เขาได้ถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากจะปลูกผักสวนครัว ทำกินในบ้าน คุณโชฎึกยังมองการณ์ไกล สร้างรีส อร์ตให้คนมาเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียง

พร้อมกับเปิดร้านอาหารชื่อร้านคาวบอยลาว เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาพัก แต่เมื่อเปิดร้านจริงๆ ก็มีผู้ที่แวะเวียนเข้ามารับประทานอาห ารมากมาย

ด้วยฝีมือของการทำอาห า ร ที่อร่อยจนบอกต่อป ากต่อป ากเพียง 10 กว่าปี คุณโชฎึกใช้เวลาทำง านตามความฝัน

เขามีบ้านพัก 20 กว่าหลัง จุคนได้เป็นร้อย ในรีส อร์ต กว่า 50 ไร่ นอกจากนี้ยังมีคนติดต่อ เพื่อเข้าชมวิธีการทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก และอื่นๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีวันนี้ได้

ก็เพราะความพย าย ามที่ไม่เคยย้อท้อ กลายเป็นแ ร งบันด าลใจให้คนรุ่นหลัง

แอดมินเพจเกษตรผสมผสานฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box