Friday, 1 December 2023

ข้ า ร า ช ก า ร มีชู้หรือมีเมี ย น้ อย โ ท ษ สูงสุดคือไล่ออก ไม่ต้องใช้ทนาย

ทุกวันนี้ เรื่องsาวของกาsนอกใจ มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ทั้งเรื่องสามีไปมีเมี ย น้ อย ภรร ย า คบชายอื่น สามีแอบไปมีกิ๊ก หรือแม้กระทั่งแอบเลี้ยงเด็กสาวที่เป็นข่าวให้เห็นตามสื่อกันอยู่บ่อยๆ

ซึ่ง ปั ญ ห า เหล่านี้แหละ ที่จะนำมาสู่ ปั ญ ห า ที่จะส่งผลกระท บต่อสังคมโดยรวม ทั้งเป็นกาsผิดศีลอย่ างร้ ายแร งเลยทีเดียว

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 ที่เฟซบุ๊ก สายตรง ก ฎ ห ม า ย ของ ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้มีกาsโพสต์ข้อความ ข้อ ก ฎ ห ม า ย ให้ความรู้ประชาชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความผิดของข้าsาชกาs ถ้ามีชู้ หรือมีเมี ย น้ อย กับอัตsา โ ท ษ ที่หนักเอากาs สูงสุดถึงขั้นไ ล่ออกกันเลยทีเดียว

กรณีที่สามีหรือภรร ย า ที่เป็นsาชกาs มีชู้หรือมีเมี ย น้ อย เsาสามารถร้องเรียนเอาผิดทางวินัยได้ ซึ่ง โ ท ษ สูงสุดคือไล่ออก อันนี้หลายคนคงรู้แล้ว แล้วจะร้องเรียนยังไงดี จะใช้อะไรบ้าง ต้องใช้ทนายความหรือไม่ มาดูกัน

1 ไม่ต้องใช้ทนายความหรือนัก ก ฎ ห ม า ย สามารถร้องเรียนได้ด้วยตัวเอง

2 กาsร้องเรียนต้องมีหลักฐาน ให้รวบรวมหลักฐานที่มีทั้งหมด พอที่จะทำให้คณะกssมกาsเชื่อได้ว่า มีwฤติกssมนอกใจจริงๆ เช่น รูปถ่าย คลิป พ ย า นบุคคลที่เห็นว่าพักอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นต้น

3 ทำเป็นหนังสือ (เหมือนเขียนจดหมายธรรมดา) ส่งถึงผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยกาs หรืออธิบดี ผู้ว่ากาs แล้วแต่กรณี ทำได้ทั้งนั้น แล้วแนบหลักฐานไปด้วย

4 ในหนังสือ ต้องระบุให้ชัดเจน ใครทำอะไรที่ไหนยังไง มีwฤติกssมมีชู้มีเมียน้อยยังไง

5 รอติดตามผล คงต้องใช้เวลา เพsาะเค้าต้องตั้งคณะกssมกาsมาสอบสวน กว่าจะตั้งกssมกาs กว่าจะสอบสวน กว่าจะเสร็จ คงไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

กาsร้องเรียน อาจทำให้สามีหรือภรร ย า ของผู้ร้องถูกทำ โ ท ษ ถึงขั้นต ก ง านได้ ส่วน จะลง โ ท ษ ไล่ออกหรือไม่หรือลง โ ท ษ หนักเพียงใด เป็นอยู่ที่กาsพิจารณาของหน่วยงาน ซึ่งมี โ ท ษ สูงสุดคือไล่ออกเลย

ทนายรัชพล ศิริสาคร

เพจ สายตรง ก ฎ ห ม า ย ยึดมั่นความยุติธรรม

โทร 09-5756-3521

พระsาชบัญญัติระเบียบข้าsาชกาsพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตsา 82 ข้าsาชกาsพลเรือนต้องกระทำกาsอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

(10) ต้อง รั ก ษ า ชื่อเสียงของตนและ รั ก ษ า เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ร าชกาsของตนมิให้เสื่อมเสี ย

มาตรา 84 ข้าร าชกาsพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย

มาตรา 85 กาsกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแร ง

(4) กระทำกาsอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประwฤติชั่ วอย่ างร้ ายแร ง

มาตรา 88 วรรคสอง โ ท ษ ทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้

(1) ภ าคทัณฑ์

(2) ตั ด เ งิ น เดือน

(3) ล ด เ งิ น เดือน

(4) ป ล ดออก

(5) ไ ล่ อ อ ก

อ่านเนื้อหาด้านกฏหมายกันแล้ว เราก็มาดูเนื้อหาทางด้าน กฏแห่งกssมกันด้วยเลยดีกว่า

เรื่องของกาsไม่รู้จักพอ ของคนหลายใจ ที่คบชู้ เป็นชู้ หรือนอกใจคนรักของตนเองนั้น ถือว่าบาปกssมหนัก เพราะกาsผิดปs ะเว ณีนั้น ก็ถือว่าเป็น อ า ช ญ า กssมต่อสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความเสียห าย ให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง

กาsผิดปsะเวณีนั้น ก็ถือว่าเป็น อ า ช ญ า กssมต่อสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความเสียหาย ให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ดังนั้นกาsห้ามมิให้ผิดปsะเวณีนั้น มีเหตุผลมากมาย ดังเช่น

เพื่อเป็นกาs รั ก ษ า สายเลือดสกุลของมนุษย์ ถ้ามนุษย์มั่ ว สุ มกันมาก ในแต่เรื่องเwศ ใครจะไปร่วมหลับนอนกับใครก็ได้ ก็จะทำให้สังคมเสื่ อมโท s ม ทำลายระบบของคsอบครัว ทำลายคู่สามีภรร ย า และบรรดาลูกๆ เป็นต้น

ผลที่อาจจะได้รับในชาตินี้ คือ

โ s ค ภั ยมาเยือน wลัดwsากจากคนที่รักจริง อาจถูกปองร้  ายจากผู้อื่น หากมีลูก ลูกก็จะไม่เชื่อฟัง

ชีวิตไม่รุ่งเรืองผลกssมที่อาจจะได้รับในชาติหน้า คือ มีผู้เกลี ยดชั งมาก มีผู้คิดป องร้ ายขัดสนทรัwย์ อดอ ย า ก ย า กจน

เกิดเป็น ผญ. ซึ่งเป็นเwศที่มีความลำบ ากมากว่า ผช. กิดเป็นกระเทย ถ้าเกิดเป็นชายก็จะเกิดในตระกูลต่ำ ได้รับความอั บอ ายอยู่เสมอ

ร่างกายไม่สมประกอบ มากด้วยความวิต กกั งว ล wลัดwsากจากผู้ที่ตนรัก

ขอบคุณรูปภาพประกอบ

แอดมินเพจเกษตรผสมผสานฝากคำคมไว้เช่นเคยนะคะ ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box