Friday, 1 December 2023

แ ค่ทำตาม 4 ข้อ แก้ไขชีวิตติ ดขั ด เงินไม่พอใช้ ให้ดีขึ้นได้

หลายครั้งที่ชีวิตเหมือนจะดีขึ้น แต่กลับมีอะไรมาขั ดข วางไว้ตลอด ทำอะไรได้ไม่เต็มที่ ซึ่งตามความ เชื่อของทางบ้านเรา ก็มักจะเชื่อในเรื่องบ าป บุญ การทำก ร รม จนส่งผลมาถึงเราในตอนนี้ ใครที่กำลังขั ดส น เงินไม่พอใช้ ก็อาจจะเป็นก ร ร ม ที่เคยทำไว้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีคำแนะนำมาให้ทำตาม 4 ข้อนี้ ทำแล้วรับรองว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่น อน

1ตื่นเช้าใส่บ าตร ทำบุญสม่ำเสมอ

หมั่นตื่นเช้าเพื่อใส่บ าตรบ้าง การตื่นเช้ายังส่งผลให้ร่างกายของเราสดชื่นกว่าการตื่นสายอีกด้วย และมีพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีกว่า นอกจ ากการทำบุญเพิ่มบุญกุศ ลแล้ว ควรอนุโมทนาบุญให้กับ เจ้าก ร ร ม นายเ วร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน

การสร้างบุญกุศ ลให้ตัวเอง และการแบ่งบุญกุศ ลให้ เจ้าก ร ร มนายเ วร จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความเจริญ และมีความราบรื่นในชีวิต

2ขอ ข มาลาโท ษคุณพ่อคุณแม่

หากเราไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ก็อยากให้หาเวลาไปเยี่ยมท่าน และทำการขอ ข ม าท่าน กับสิ่งที่ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ด้วยวาจา หรือการกระทำ ขอให้ท่านให้อภัยในสิ่งที่เราได้ทำล่ วงเกิ นท่านไป และขอพรกับท่านให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง

เชื่อว่าพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้อภั ยลูกๆทุ กคนอยู่แล้ว โดยการขอ ข ม าก็ให้นำดอกไม้ หรือจะใช้พวงมาลัยสักพวง หากะละมัง มาล้างเท้าให้พ่อแม่ แล้วพูดขอ ข ม า กับสิ่งที่เคยทำลงไปที่นึกได้ ขอให้ท่านย ก โท ษให้เรา พาท่านไปทานอาหารอรอ่ยๆ ดูแลท่านเท่าที่จะทำได้ แล้วคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การทำดีกับใครก็ไม่เท่าทำให้พ่อแม่ผู้ที่เลี้ ยงดูเรามา รวมถึงตอบแทนผู้มีพระคุณทุ กคนในชีวิต ในตอนที่มีกำลังจะทำได้

3ชำ ร ะห นี้สงฆ์

ห ากใครรู้สึกว่า เหมือนชีวิตจะดีขึ้น กลับมีอะไรมาขั ดข วางไว้จะดีก็ดีได้ไม่สุ ด มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าคนอื่น แต่กลับมีปัญห าเรื่องเงินทอง อยู่ไม่เป็นสุข ให้ลองทำการชำ ร ะห นี้ สงฆ์เพื่อเป็นการแ ก้ก ร ร ม

การทำป้ายบอกทางในวัด ก็เป็นการทำบุญได้เช่นกัน เพราะให้ความรู้ หรือบอกทางให้คนอื่นได้รับรู้ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายๆ เป็นกุศลในการแบ่งปัน คือ แบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความรู้ จะได้มีคนคอยให้ความช่ วยเหลือและพึงพาอาศัยได้ยามจำเป็น

4ทำความสะอาดพ ระพุ ทธรูปในบ้าน

พ ระพุ ทธรูปในบ้าน เป็นสิ่งศั กดิ์ สิ ทธิ์ที่เราให้ความเคารพบูชา ดังนั้นค วรหมั่ นดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ ไม่ควรให้มีฝุ่ นเกาะ รวมถึงการทำความสะอาดบ้านด้วย อย่าให้มีสิ่งของวางเกะกะ เพราะจะเป็นการขั ดข วางทางเงินเข้าบ้าน ถ้าอยากให้เงินไหลเข้ามา ก็ต้องทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ อย่าให้มีสิ่งกี ดข วาง

ใจควาสำคัญนั้นอยู่ที่ การมุ่งเน้นทำแต่สิ่งที่ดีๆ ย่อมเกิดผลดีกับชีวิตเราเช่นกัน เหมือนดั่งที่พ ระพุ ทธเจ้าเคยตรั สไว้ว่า… “บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำก ร ร ม ดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำก ร ร มชั่ ว ย่อมได้รับผลชั่ ว”

อย ากได้รับสิ่งดีๆ ก็ต้องรู้จักให้สิ่งดีๆกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ขอบคุณแหล่งที่มา : Postsod

Facebook Comments Box