กรมป่าไม้ เปิดรับพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ดี สูงสุด 18,000 บาท

ใครกำลังมองหางานมาทางนี้ กรมป่าไม้ เปิดรับพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ดีสวัสดิการเพียบ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอสำหรับคนที่อยากทำงานราชการหรือสนใจหางานทำอยู่นั้นเองเพราะว่าทาง กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2 ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3 ธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิรและการธนาคาร

6 เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

7 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถ

8 ช่างสำรวจ 7 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

9 เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม และสาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

10 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

12 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใยสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

13 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

14 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15 นักวิชาการป่าไม้ 13 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

16 นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คูรสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

18 นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในรัดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ท่านใดสนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ : https://forest.thaijobjob.com/

Facebook Comments Box