แค่คนละ 1 บ าท 70 ล้านคน’ ช่วยมูลนิธิเพื่อนช้าง

ช้าง”เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว แต่สมัยปัจจุบัน คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดลงไปทุกขณะ

จนช้างถูกนำไปเร่ร่อนหาผลประโยชน์โดยควาญช้าง และล้มต า ยเป็นจำนวนมากขึ้นทุกที ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย

หลังจากที่ได้มีข่าวอะไรงานเกี่ยวกับการที่มูลนิธิเพื่อนช้างประกาศยุติบทบ าทหลังจากที่ดำเนินงานมากกว่า 20 ปีแต่มีหนี้สิน 20 ล้านบ าท ซึ่งในล่าสุดนี้ทำเพจ Facebook ที่มีชื่อว่าประชาชนของพระราชาที่มีการเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับของให้คนไทยช่วยเหลือบริจ าคเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อนช้างคนละ 1 บ าท

โดยทางนางสาว โซไรดา ซาลวาลา เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้าง ก็ได้มีการทำหนังสือส่งไปยังประธานและคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้างเมื่อวันที่ 13 มีนาคมโดยไม่ได้มีการขอเสนอญัตติมูลนิธิหลังประสบไปโดยได้มีการระบุตอนหนึ่งในข้อความไว้ว่า

ดิฉัน ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรวมถึงสามารถจัดหาบุคลากรที่จะสามารถทำงานต่อและทุนทรัพย์ในการบริจ าคไม่เพียงพอที่จะก้าวต่อในปี 26 ฉันจึงควรเห็นที่จะต้องยุติมูลนิธิเพื่อนช้างโดยหนังสือฉบับดังกล่าวนี้เอาไปในฐานะผู้ก่อตั้งกรรมการและเลขาธิการของมูลนิธิเพื่อนช้างซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบและรู้สึก ส ล ดใจเป็นอย่างมากที่จะขอยุติการทำงานของมูลนิธิเพื่อนช้างซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และอยู่ได้ด้วยเงินบริจ าคของประชาชนและไม่ได้เป็นหน่วยงานสังกัดองค์กรรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกชนได้อย่างใด

และที่ผ่านมาทางมูลนิธิก็จะอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ข าดแคลนและไม่สามารถจัดหาบุคลากรที่สามารถทำงานต่อไปได้และอุปสรรคที่สำคัญคือทุนทรัพย์ในการรับบริจ าคไม่เพียงพอต่อการก้าวต่อไปในปี 26 จึงเห็นควรที่จะยุติมูลนิธิลงและถึงแม้จะเสียใจที่ไม่สามารถจัดตั้งองค์กรให้ดูอยู่ได้อย่างยั่งยืน

แต่นางสาวไซไลดารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทำมูลนิธิเพื่อนช้างได้ทำงานช่วยเหลืออย่างเต็มที่และผลักดันให้เป็นปัญหาช้างได้รับรู้ถึงทางภาครัฐและสังคมโดยทั่วไปและยังมีองค์กรเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายและหากมีหนทางอื่นที่จะทำให้มูลนิธิเพื่อนช้างดำเนินต่อไปได้โปรดพิจารณาและแจ้งให้ท่านทราบหากไม่มีดิฉันของประธานเชิญประชุมคณะกรรมการระหว่างแผนดำเนินการตามกฎระเบียบต่อไป

จึงทำให้เห็นได้ว่าอุปสรรคในการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อนช้างมีหนี้ส่วนสูงกว่า 20 ล้านบ าทจึงทำให้มีการเสนอยุติมูลนิธิเพื่อนฉันลงเพราะไม่สามารถก้าวต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเผยแพร่หนังสือไม่ออกไปจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างมากมายและในโลกออนไลน์บรรดาศิลปินดาราต่างก็มาให้กำลังใจ

และมีความประสงค์ที่จะช่วยกันบริจาคมูลนิธิเพื่อนช้างอีกด้วยแน่นอนว่าทำเพจดังกล่าวที่เรากล่าวในข้างต้นคือเพจประชาชนของพระราชาได้มีการระบุข้อความเพื่อจูงใจช่วยเหลือประชาชนให้ร่วมกันบริจ าคโดยมีการระบุข้อความหมายว่า

“จะอยู่หรือจะไปก็ขึ้นกับคนไทยทั้งชาติแค่คนละ 1 บาท 70 ล้านคนก็ 70 ล้านบาทแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาหากไม่บริจาคก็สามารถช่วยแชร์ได้ “

แค่คนละ 1 บ าท 70 ล้านคน’ ช่วยมูลนิธิเพื่อนช้าง

Facebook Comments Box