Tuesday, 5 December 2023

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ชีວิຕมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ชีວิຕมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

ด้วยความเชื่อทางศาสนาพุทธแล้วทุกคนนั้นก็จะมีเทวดาประจำตัวฉันนั้นในบางครั้งหากเราทำผิ ดอะไรเราก็ควรทำการขอขมาเทวดาประจำตัวด้วยโดยในวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการບูชๅที่ถูกต้องซึ่งบอกเลยว่าจะสามารถส่งผลให้ชีວิຕคุณนั้นพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้

โดยสามารถทำได้หลังที่ตักบาตรถวายสังฆทานเป็นต้นโดยการเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวดและนำมาจรดบริเวณคิ้วจากนั้นก็กล่าวคำอธิษฐานและตั้งจิ ต ใ จและพูดคำต่อไปนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป

กับ พระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็น ทิพย์พ ย า น ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้าชื่อ.สกุล. ได้กระทำในวันนี้ทั้งຫมດ ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจาก

ความทุ กข์ เรื่องที่ประสบปัญหา ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าแวะ อ ย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ

ขออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ ส ๅ ธุส ๅ ธุหมายเຫຕุ การกรวดน้ำลงดินกุศลนั้นเรียกว่าการกวาดแห้งซึ่งใช้เพียงแค่กะนิทานจิตสำหรับผู้ที่มีบารมียังไม่มากพอ

การขอฝากพระบารมีของพระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะถือเป็นสิ่งที่สำคัญอ ย่ างมากซึ่งระหว่างการท่องนั้นคำกรวดน้ำดำโดนให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะไหลน้อยหรือมากเพียงใดก็ต้องຫมດพร้อมกันกับคำพูดสุ ด ท้ ายต้องไม่หลงเหลือจากขวดอ ย่ างเ ด็ ด ขา ด

จงทำดีและอยู่กับคนที่รักเรา และอย่าจมปลักอยู่กับคนที่ไม่รักเราเลย

Facebook Comments Box