10 ข้อเหล่านี้ คือจุดอ่อนของคนรุ่นใหม่ ทำให้ตกง านหลายล้านคน (เตือนสติได้ดีมาก)

เมื่อเด็กรุ่นนี้นั้นมีความคิดเห็น หรือความคิดที่ต่างออกไป  จากการทำง านในรูปแบบเดิม จนทำให้พวกเขานั้นต ก ง าน  อยุ่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ และบทความนี้ก็อย ากจะบอกคุณเกี่ยวกับ

เราจะต้องปรับตัวอย่างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว   สังคมตลอดจนหน่วยง านภาคธุรกิจและภาครัฐบาลต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

จุดอ่อนของคนรุ่นใหม่ 10 ข้อนี้ที่ทำให้ต ก ง านหลายล้านคน  ไปดูกันว่าอะไรที่ทำให้คนรุ่นใหม่ต ก ง าน ไม่มีง านทำอยู่ทุกวันนี้

1 คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองน้อยมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภทมือใครย าวสาวได้สาวเอาเกิดธุรกิจ การเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา

ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

2 การศึกษายังไม่ทันสมัย   คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ข าดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่าง ๆไม่กล้าแสดงออก   ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองจึงตามหลังชาติอื่น    คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3  มองอนาคตไม่เป็น  คนไทยมากกว่า 70 เปอร์เซ็น ทำง านแบบวันต่อวัน  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆน้อยคนนัก

ที่จะทำง านเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน  มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

4 ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ทำแบบผักชีโรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ  ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญ  กับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เ พราะหมายถึง  ความเชื่อถือในระยะย าวคนไทย  จึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อย ๆ

5 การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่   ประชากรประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็น  ที่อยู่ห่างไกลจะขา ดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของตัวเองและชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6 การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็ง  และไม่ต่อเนื่อง ทำง านแบบลูบหน้าปะจมูก  ปราบปรามไม่จริงจังการดำเนินการตามกฎหมาย  กับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7 อิจฉาตาร้อน  สังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย  ยกย่องคนมีอำนาจมีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลั  งโดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด  คนพวกนี้ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ ายดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า

ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพรา ะกลัวเปลืองตัว

8 เอ็นจีโอค้านลูกเดียว  บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหาศาล  เ พราะการค้านหัวชนฝาเหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

9 ยังไม่พร้อมในเวทีโลก   การสร้างความน่าเชื่อถือ  ในเวทีการค้าระดับโลกยังข าดทักษะและทีมเวิร์คที่ดี

10 เลี้ยงลูกไม่เป็นเด็กไทยข า ดความอดทน   ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขี้โรคทางจิตใจ  ไม่เข้มแข็งเพรา ะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน  ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง   ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวาย   แสวงหาค้นหาตัวเอง

และไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เจ็บปวดจริง ๆ  แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออกเห็นทีไทย  เราจะต้องปรับตัวอย่างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว   สังคมตลอดจนหน่วยง านภาคธุรกิจและภาครัฐบาลต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

ที่มา forlifeth

Facebook Comments Box