ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมสวดมนต์บทนี้ เทวดารัก นำพาทรัพย์มาให้ ไม่ต้อง พึ่ง โ ช ค พึ่ง ด ว ง

หลังที่หลายท่านต้องผิดหวังกับการเสี่ยงโชคกันมา ทีมงานจึงอยากขอชวนให้หันมาสวดมนต์เพื่อที่จิตใจจะได้สงบ และแน่นอนว่าบทสวดมนต์นั้นมีอยู่หลายบทด้วยกัน วันนี้เราขอนำเสนอบทสวดที่เชื่อกันว่าหากสวดก่อนนอนเป็นประจำผลบุญจะช่วยหนุนนํา ให้ชีวิตของท่านมีแต่สิ่งดีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานการเงินจะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง

มาเริ่มสวดมนต์บทนี้กันเลยค่ะ

“อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

กราบ 1ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

กราบ 1ครั้ง

พุ ทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์

ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้”

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวัน ดีต่อใจพระรักษา และเทวดาคุ้มครอง และเมื่อสวดแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการแผ่เมตตานั่นเอง

คำแผ่เมตต า ให้แก่ตนเอง

อะ หัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะ หัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อะ หัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะ หัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย า บาทเบียดเบียน

อะ หัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ ทุ ก ข์ กายทุ กข์ใจ

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ ภัยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตตา ให้แก่สรรพ สั ต ว์

สัพเพ สัตตา สั ต ว์ ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ลา จากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พ ย า บาทเ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้น ดีมีความสุข และหากสวดแล้วจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตดียิ่งๆ ขึ้นไปแล้วหล่ะก็อย่ามัวรอช้ากันเลยค่ะ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาณญาณในการอ่าน

Facebook Comments Box