Tuesday, 5 December 2023

หลักการคำนวณ ปริมาตรหนองน้ำ ป้องกันน้ำในบ่อไม่ให้แห้ง

ตัวอย่ างการคำนวณปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ไร่นาป่าสวนขุนเลย

ปริมาณน้ำฝนต่อปี จ.เลย 1,278 มิลลิเมตร/ปี = 1.278 เมตร/ปี

คิดปริมาตรน้ำฝนต่อพื้นที่ 1 ไร่ = ปริมาณน้ำฝน (เมตร/ปี) x ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)

100% = 1.278 x 1,600 ตารางเมตร = 2,044.8 ลูกบ าศก์เมตร

ไร่นาป่าสวนขุนเลยมีพื้นที่ 8 ไร่

ใน 1 ปี จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในแปลงไร่นาป่าสวนขุนเลย = 2,044.8 ลูกบ าศก์เมตร x 8 ไร่

= 16,358 ลูกบ าศก์เมตร / ปี / 8 ไร่ หรือ ≈ 16,300 ลูกบ าศก์เมตร / ปี / 8 ไร่

สรุป พื้นที่ 8 ไร่ ถ้าต้องการเก็บน้ำฝนให้ได้ 100% ต้องเก็บน้ำทั้งหมด 16,300 ลูกบ าศก์เมตร

การคำนวณปริมาตรหนองน้ำ

ปริมาตรหนองน้ำ = ความกว้าง x ความย าว x ความลึก (เมตร)

ตัวอย่าง ปริมาตรหนองน้ำขนาด 1 ไร่ ลึก 4 เมตร = 1,600 ตารางเมตร x 4 เมตร = 6,400 ลูกบ าศก์เมตร

หักความลาดชันของพื้นที่ขอบห น อ งด้านใน (ตะพัก) A 40% (2,569 ลูกบ าศก์เมตร) = 3,840 ลูกบ าศก์เมตร

กรณีห น อ งน้ำรูปทรงอิสระต้องหักพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นห น อ งน้ำออกด้วย B

การคำนวณปริมาตรคลองไ ส้ไก่หรือนา คิดเช่นเดียวกับห น อ งน้ำ

ปริมาตรคลองไ ส้ไก่หรือนา = ความกว้าง x ความย าว x ความลึก (เฉลี่ยจากความลึกของคลองทั้งเส้น)

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เป็นที่เลี้ยงปลาได้ เช่น อ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ รวมทั้งหนองและบึง ที่ขุดแล้วมีน้ำตลอดปี ในช่วงปลายฤดูแล้ง หรือก่อนที่จะมีน้ำท่าไหลลงมาให้เก็บกักใหม่ ควรกำหนดให้เหลือน้ำในแหล่งน้ำมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เพื่อที่ปลาจะได้มีชีวิ ต และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไปได้ดี

แหล่งที่มา http://ajourneyinspiredbytheking.org

Facebook Comments Box