Wednesday, 29 November 2023

เลี้ยงปลาหลดในบ่อ สร้างร ายได้ ราคาดี

การเพาะเลี้ยงปลาหลด

ปลาหลด เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทยที่อาศัยอยู่ในห้วย หนอง คลอง บึง ต าม แหล่งน้ำธรรมชาติ และอยู่ต ามพื้นน้ำ ฝังตัวอยู่ในทรายตอนกลางวัน หากินอาหาร ในเวลากลางคืน ชอบกินตัวอ่อนของแ ม ล ง ห น อ น ไ ส้เดือน สิ่งมีชีวตเล็กๆ และเศษเ uื้ อ เ u่ าเ ปื่ อ ยเป็นอาหาร

ปลาชนิดนี้เดิมที่ชุกชุมมากช่วงฤดูฝน ยกยอครั้งใดมัก จะติดขึ้นมาด้วยเสมอ ปัจจุบันนี้หารับประทานกันได้ย ากยิ่งขึ้น เนื่องมาจาก แหล่งน้ำมีสารป นเ ปื้ อ นและการเ u่ าเสีย สภาพแวดล้อมไม่สมดุลทำให้การวางไข่ลด ลงจำนวนปลาจึงน้อยลงและมีให้เห็นแต่เพียงตัวเล็กๆ ถ้าปลาหลดตัวใหญ่นั้น เป็นปลาที่มาจากประเทศกัมพูชา ไม่แปลกราคาปลาหลดที่มีข ายอยู่ต ามท้องตลาด ค่อนข้างสูง อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 120-200 บ าท

ผ.ศ.หทัยรัตน์ กล่าวว่า ปลาหลดสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดินและบ่อ ซีเมนต์ ลักษณะของบ่อซีเมนต์ควรมีขนาด 4×4 เมตร หรือ 2×4 เมตร ความสูง ประมาณ 70 เซนติเมตร หรือเพียง 50 เซนติเมตร เพาะปลาหลดจะไม่กระโดด แต่ ถ้าสูงก็สามารถป้องกันศั ต รูอื่นๆ ได้ดี

ผิวบ่อฉาบเรียบ อาจทำให้ลาดเอียงประมาณครึ่งบ่อเพื่อใส่ทรายปนดินเหนียว ไว้ที่ก้นบ่อ ข้อดีของบ่อซีเมนต์คือสามารถควบคุมไม่ให้ปลาหนีได้ ซึ่งบ่อดินจะทำให้ปลาหลดหลบซ่อนตัวอยู่ในโคลน

การจับข ายค่อนข้างลำบ าก ลูกปลา อายุ 2 สัปดาห์ ขึ้นไป หรือความย าว ประมาณ 3-4 นิ้ว จำนวน 2,000 – 2,500 ตัว สามารถปล่อยลงบ่อเพาะเลี้ยง ได้ แต่ถ้าจะให้ดีต้องอายุ 1 เดือน

ในการเลี้ยงปลานั้น เราต้องมีการจัดการน้ำที่ดี ตรวจสอบคุณภาพของอย่ างสม่ำเสมอเ นื่ องจากเป็นปลากินเ uื้ อ น้ำจะเสียได้ง่าย ใช้วิธีเพิ่มน้ำเข้าไปแล้วไหลออกอีกทางหนึ่ง ปลาจะมีความรู้สึกว่าน้ำไหลเวียน พื้นบ่อ ควรจะหากระบอกไม้ไผ่หรือท่อน้ำเก่าๆ ให้ปลาหลดชอบหลบอาศัยอยู่ในโพรงหรือกระบอก

ใส่ผักบุ้งไว้ส่วนหนึ่งไม่ต้องมากนัก ระดับความสูงของน้ำให้ท่วม บริเวณพื้นดินประมาณ 40 เซนติเมตร ปลาหลดจะโตเร็ว ใช้เวลา เพียง 6-7 เดือน ก็สามารถจำหน่ายได้แล้ว

ซึ่งมีขนาดประมาณ 30-40 ตัว ต่อ กิโลกรัม หากเลี้ยงจนได้อายุ 1 ปี ก็สามารถใช้เป็นพ่อแม่พั น ธุ์ได้ เราจะต้องคอยดูว่าปลาหลดจะกินหมดในเวลา 2-3 วัน หรือไม่ ถ้าหมดควรเพิ่มให้อีก แต่ถ้าเหลือควรลดลงเวลาการให้อาหารควรระวัง คือต้องอย่ าให้ เกิดการกระเทือน เพราะจะทำให้ปลาตกใจหนี

เลี้ยงไ ส้เดือนเป็นอาหารปลาหลด

ผศ.หทัยรัตน์ กล่าวว่า ไส้เดือนนั้นเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง ถึง 60% ของน้ำหนักตัว จะทำให้ปลาโตเร็ว สุขภาพแข็งแรง เกล็ดเป็นเงา งาม สามารถผลิตปลาหลดได้ทันต่อความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งการเลี้ยงไ ส้เดือนเพื่อเป็นอาหารของปลาหลดนั้น ข้อดีคือต้นทุนในการเลี้ยงน้อยมาก

เพราะการเลี้ยงไ ส้เดือนใช้เพียง มูลช้าง วัว ควาย ขุย มะพร้าว กระดาษ เศษอาหาร ผลไม้เน่าเสีย เลี้ยงใน ภาชนะ เช่น ถัง กะละมัง ซึ่งอยู่ในที่ร่มและมีความชื้น ก็ทำให้ไ ส้เดือน สามารถเจริญเติบโตและขย ายพั น ธุ์อย่ างรวดเร็ว

การเลี้ยงปลาหลด

การเลี้ยงปลาหลดสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ หากเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ควรมีขนาด 4 x 4 เมตร ความสูงประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร ผิวบ่อฉาบให้เรียบ และทำให้ลาดเอียง

ปริมาณครึ่งบ่อเพื่อให้ทรายปนดินเหนียวไว้ก้นบ่อ ใส่ผักบุ้งไว้ส่วนหนึ่งไม่ต้องมากนัก ความสูงของน้ำให้ท่วมบริเวณดินทราย ประมาณ 40 เซนติเมตร ปล่อยปลาขนาดความย าว 3–4 นิ้ว จำนวน 2,000–2,500 ตัว

ควรวางโพรงไม่ไผ่หรือท่อน้ำเก่าๆ ให้ปลาได้หลบอาศัยในการเลี้ยงในบ่อดิน ต้องมีการเตรียมบ่อที่ดีเช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่น อาจมีการกันบนขอบบ่อโดยการใช้มุ้งเขียวล้อมรอบไว้

อาหารในการเลี้ยง คือหอยเชอรี่ นำมาทุ บแล้วสั บให้ละเอียดนำไปวางไว้บริเวณชายพื้นรอยต่อทรายกับปูนซีเมนต์ กองไว้ให้อาหาร 2–3 วัน เมื่อเ ห ยื่ อเริ่มเ u่ า ปลาหลดจะเข้ามากิน และอาจกินตั้งแต่สดๆ ได้ พิจารณาดูว่าปลากินเ ห ยื่ อหมดใน 2–3 วันหรือไม่

อาหารปลาหลด

1.หอยเชอรี่

นำมาทุบแยกเปลือกเ uื้ อหอยแล้วสับให้ละเอียด นำมาวางไว้บริเวณชายพื้นรอยต่อทรายกับผิวปูนซีเมนต์ กองไว้ให้อาหาร 2 – 3 ครั้ง เมื่อเ ห ยื่ อเริ่มเน่าปลาหลดจะเข้ามากินและอาจกินตั้งแต่สดๆ ได้

พิจารณาว่าปลาหลดกินเหยื่อหมดใน 2–3 วันหรือไม่ ถ้าหมดควรเพิ่มให้ ถ้าเหลือควรลดลง พย าย ามอย่ ากระทบกระเทือนปลาจะตกใจหนี

2.ไส้เดือน

จะเป็นอาหารที่ปลาหลดโปรดปรานมากที่สุด เมื่อนำไ ส้เดือนให้ จะให้ช่วงเย็น ค่ำ พอไ ส้เดือนเคลื่อนตัวต ามผิวทราย ปลาหลด 1 ตัวจะกินไ ส้เดือน 1 – 2 ตัว ก็จะอิ่ม และมีลักษณะความสมบรูณ์ของตัวปลามาก เช่น ปลาจะอ้วน เกล็ดเป็นเงางาม

3.ระยะเวลาของการเลี้ยง

ปลาหลดเป็นปลาที่จัดว่าโตเร็ว การเลี้ยงจะใช้เวลา 6–7 เดือน ก็จะได้ขนาดที่จำหน่ายประมาณ 30 – 40 ตัวต่อกิโลกรัม และอายุ 1 ปีขึ้นไปก็จะให้เป็นพ่อแม่พั น ธุ์ได้

ปลาหลด ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง เป็นอาหารที่หาได้ต ามท้องนาทางอีสาน หากถามลูกอีสานทุกคน ส่วนใหญ่ต้องบอกว่ารู้จักปลาชนิดนี้แน่นอน เนื้อปลาหลดมีความหวานและเนื้อแน่น ชาวนาคนอีสานส่วนมากมัก  จะนิยมกินกันมาก

แหล่งที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/surapinyo/2011/03/02/entry-3

Facebook Comments Box