9 ตำแหน่งปิดทอง แต่ละจุด ทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง

1. ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า)

เชื่ อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชี วิ ตหน้าที่การงานและชี วิ ตรุ่งเรือง

2. ปิดทองที่พระอุทร (ท้อ ง)

เชื่ อว่าจะส่งผลให้ร่ำร ว ยมีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเ งิ นทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเ งิ นทอง

หายไวจริง! ฝ้า-กระฝังลึก 15 ปี ทำต ามนี้ ดีขึ้นมาก

น่าทึ่ง! ทนมา 10 ปี สลายฝ้าสูตรนี้หายไวมาก

3. ปิดทองที่พระนาที (สะดื อ)

เชื่ อว่าผู้นั้นจะไ ม่เจอกับความอ ด อ ย าก ตลอดทั้งชี วิ ตจะไ ม่รู้จัก คำว่าอดและสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน มีเ งิ นมีทองใช้ตลอดชี วิ ต

4. ปิดทองที่พระเศียร (ศีร ษะ)

เชื่ อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี ฝ่าฟั นอุปสรรคในชี วิ ตไปได้โดยดี สามา รถแ ก้ไ ขปั ญห าชี วิ ตได้ตลอด

รูปภาพประกอบ

5. ปิดทองที่พระอุระ (หน้ าอ ก)

เชื่ อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใ จของผู้คน ชื่นชอบ เป็นที่รักใค ร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องต า ต้องใ จ

6. ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ)

เชื่ อว่าทำให้เป็นคนมีอำน าจ มีบ ารมีสูงส่ง เป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

7. ปิดทองที่พระบ าท (เท้ า)

เชื่ อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

8. ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง)

เชื่ อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไ ม่ว่าภพ ชาติต่อไป ชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

9. ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

มีความเชื่ อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเ รื่ อ งเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง

แต่ส่วน “การปิดทองหลังพระ” เป็นภาษิตที่มีความเชื่ อว่า ถ้าจะให้พระองค์นึงมีความสวยงามและสมบูรณ์ ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้วย และควรอ ธิษฐ านเวลาปิดทององค์พระดังนี้ “ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไ ม่เต็มให้บริบูรณ์” ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว ก็ปิดทองทั บ ทองของคนอื่นลงไป แล้วตั้งจิตอ ธิษฐ านว่า

ตำแหน่งปิดทอง แต่ละจุด ทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรือง

“การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ด้วยเถิด”

ขอบคุณ postsabaidee

Facebook Comments Box