“บ้านเพิ่มสุข” รับเลี้ยงเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น.ทุ กวัน

ข่าวดีครับ “บ้านเพิ่มสุข”รับดูแลเด็กที่มีอายุ 3 เดือนจนถึง 6 ปี ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น.ทุ กวัน โดยพร้อมเปิดให้บริการแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก Day Care “บ้านเพิ่มสุข”

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ในช่วงเวลาทำงาน พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ห ากผู้ปกครองท่านใดสนใจ เชิญมาสมัครได้ที่ สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ได้เลยค่ะ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 055-265017 , 055-265018 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเย าวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญห าทางสังคม

ในภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก และเย าวชน สตรี กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ประสบปัญห าด้านปัจจัยสี่ นอกจ ากนี้ยังเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญห าทางสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับนโยบ ายของรัฐบ าลในการดูแลช่วยเหลือเยียวย าประชาชนผู้ประสบปัญห าทางสังคม ซึ่งยังพบว่ามีครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว

และครอบครัวที่ประสบกับปัญห าเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจ ากสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโร คในปัจจุบัน ในจังหวัดพิษณุโลก จึงมีนโยบ ายที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานห ารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยมอบนโยบ ายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์ดูแลเด็ก Day Care โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 6 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น. แบบไปเช้าเย็นกลับ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ

โดยผู้ที่สนใจมีคุณสมบัติ เป็นบิดา มารดา หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพที่ประสบปัญห าไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ในช่วงไม่มีผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 ปี โดยนำหลักฐานการยื่นใบสมัคร สำเนาสูติบัตรเด็กพร้อมฉบับจริง สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กพร้อมฉบับจริง รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้วจำนวน 6 รูป

รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับเด็กกลับคนละ 2 รูป สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประวัติการรับวัคซีนของเด็ก( ถ้าเฉพาะหน้าที่ไดัรับวัคซีน) เป็นต้น พร้อมไปยื่นใบสมัครที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก หลังโรงเรียนพิษณุโลกพิทย าคม (โรงเรียนชาย) สอบถามหมายเลข โทรศัพท์ 055265017

Facebook Comments Box