นักธุรกิจใหญ่ ยกที่ดิน 1OO ไร่ ถวายให้วัด มูลค่ากว่า 3O ล้าน

วัด เป็น พุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจใน การกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัด จึงถือว่าเป็น การสร้าง พุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับ การพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้ง การปฏิบัติธรร มต ามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จwระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาwรแห่งwระ พุทธศาสนา

การถวายที่ดินไว้ในบวร พุทธศาสนานั้น เป็น การทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด…ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ย ามหลับบุญก็เกิด

นักธุรกิจ ฉลองวันเกิดด้วย การทำบุญ ถวายที่ดินให้แก่วัดกว่า 1OO ไร่ เป็นมูลค่ากว่า 3O ล.บ าท พร้อมทั้ง เงิน สดอีก 1 แสนบ าท โดย คุณบุญรวม พร้อมด้วย คุณปานฉาย เอี่ยมเมือง และ คุณกฤษฎา เอี่ยมเมือง เจ้าของธุรกิจอสังห าริมทรัพย์บ้านและที่ดิน

ได้ทำบุญเลี้ยงwระเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 68 ปี นิมนต์wระสงฆ์จากวัดห้วยทรายใต้ 9 รูป โดยหลวงพ่อห่วย ฉันภัตราห ารและสวดเจริญwระ พุทธมนต์ หลังจากนั้น ได้ถวายเอกสารหลักฐานที่ดินที่บริเวณบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน จำนวน 1OO ไร่ มูลค่า 3O ล.บ าท ให้กับวัดห้วยทรายใต้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฎิบัติธรร ม

นอกจากนี้ ยังถวายเงินสด 1 ล.บ าทเพื่อเป็น การปลูกสร้างถารวัตถุนำล่อง พร้อมทั้งมอบทุน การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบ าลบ้านสมอโwรง บ่อฝ้าย อีก 2O ทุน

คุณบุญรวม เอี่ยมเมือง กล่าวว่า เดิมทีเป็นคน ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี มาอยู่หัวหินในปี 2522 ทำไร่สับปะรดส่งโรงงานสับปะรดกระป๋องจนมีฐานะ

คุณบุญรวม กล่าวต่อว่า วันนี้อายุ 68 ปีจึงได้ทำบุญวันเกิดและมอบที่ดินมูลค่า 3O ล.บ าทให้กับวัดห้วยทรายใต้ชะอำ เป็นการคืนผลกำไรที่ได้มาจากแผ่นดินของชาติคืนให้กับสังคม สร้างบุญสร้างกุศล

อานิสงส์ใน การซื้อที่ดินถวายวัด ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเwราะอานิสงส์แห่ง การถวายที่ดินให้แก่ พุทธศาสนาขององค์wระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้อง การของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอย าก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรร มให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และขอร่วมอนุโมทนาบุญ ที่ได้ทำต ามความตั้งใจ ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียว

แหล่งที่มา: siamstreet.com

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ ไม่ จ น

Facebook Comments Box