Tuesday, 5 December 2023

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รวม แบ่งแยก หรือสอบเขตที่ดิน และสิ่งที่ต้องรู้

การรังวัด แบ่งแยกโฉนดที่ดินและค่าใช้จ่าย การรังวัด แบ่งแยกโฉนด วิธีการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ

1 ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน

2 ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร

3 เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่

4 สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาข า หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาข า ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาข า ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้

( 1 ) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

( 2 ) ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน

( 3 ) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

1 รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

2 รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

3 ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด

4 ค้นห ารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง

5 รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน

6 ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้

7 คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

8 ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน

9 สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก

10 ตรวจอายัด

11 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด

12 แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก

13 สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

14 เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา แจกโฉนดที่แบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1 เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ

2 ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ – กำหนดวันทำการรังวัด – กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด – กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

4 ลงนามในเอกสารต่าง ๆ

5 รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน

1 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บ าท

ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บ าท

2 ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บ าท

ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บ าท

ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บ าท

ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บ าท

ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บ าท

3 ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บ าท

ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บ าท

4 ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บ าท

ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บ าท

ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บ าท

ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บ าท

ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บ าท

5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

ค่าคำขอ แปลงละ 5 บ าท

ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บ าท

ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บ าท

ค่าพย านให้แก่พย าน คนละ 10 บ าท

ค่าหลักเขต หลักละ 15 บ าท

6 ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมห าดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมห าดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ 50 บ าท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมห าดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บ าท การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1 ค่าธรรมเนียมรังวัด

เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บ าท

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บ าท

2 ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บ าท (ตามที่ใช้จริง)

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ตามประกาศจังหวัดมุกดาห าร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2542

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

1 เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,950 บ าท

2 เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,750 บ าท

3 เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บ าท

4 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 7,350 บ าท

5 เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 9,150 บ าท

6 เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,950 บ าท

7 เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 12,750 บ าท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1 เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,450 บ าท

2 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,750 บ าท

3 เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 4,050 บ าท

4 เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,350 บ าท

5 เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,650 บ าท

หมายเหตุ

1 ให้ใช้สำหรับพื้นที่โล่งเตียน

2 ส่วนพื้นที่ชุมชุน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ที่มีแนวเขตคดโค้งและมีปัญห าอุปสรรค ซึ่งต้องแก้ไขตามหลักวิชาการรังวัดและทำแผนที่ เช่น หมุดหลักฐานโครงงานแผนที่สูญห าย จำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มจำนวนวันทำการรังวัด 1 วัน

3 ในกรณีรังวัดออกโฉนดที่ดิน ห ากมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ให้เพิ่มค่าพาหนะ 1 วัน สำหรับการรังวัดแบ่งแยก(จัดสรร) ให้ทำการรังวัดและปักหลักเขต ให้คำนวณวันทำการทุก 12 แปลงต่อหนึ่งวัน

เราควรศึกษา ข้อมูลและเตรียม หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้พร้อมครบเรียบร้อยจะได้ไม่เสียเวลา

ขอบคุณที่มาสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาห าร

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box