Friday, 1 December 2023

เจาะบ่อบาดาลฟรี กับกรมทรัพย ากรน้ำบาดาล ทั่วประเทศ

สวัสดีครับวันวันนี้เกษตรรุ่นใหม่ไม่จนมีข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรที่อย ากได้เจาะบ่อน้ำบาดาลฟรี!!!!นะครับ ขอได้ที่กรมทรัพย ากรน้ำบาดาล กระจายกำลัง สู้ภัยแล้ง เจาะบ่อบาดาล ให้พี่น้องเกษตรกร ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลด แบบฟอม ได้ที่นี่ครับ  http://www.dgr.go.th/bgr11/th/download/205

กรมฯน้ำบาดาล ห่วงภัยแล้งปี 63 ปริมาณฝนต กน้อย สำรวจพื้นที่น้ำบาดาลพบมีน้ำคงเหลืออีก 30,000 ล้านลบ.ม./ปี เร่งขุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2,288 บ่อทั่วประเทศ พร้อมทำ CSR ช่วยเหลือประชาชน แจกน้ำบาดาลสะอาดไปแล้วกว่า 5.5 ล้านลิตร

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพย ากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีปริมาณฝนต กเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตรต่อปี คิดเป็นปริมาณน้ำฝน 754,000 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อปี มีการไหลไปกักเก็บเป็นแหล่งน้ำผิวดิน 210,000 ล้านลบ.ม./ปี บางส่วนซึมลงสู่ใต้ดินกักเก็บในชั้นน้ำบาดาล 72,000 ล้านลบ.ม./ปี โดยปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำขึ้นมาใช้ได้ 45,000 ล้านลบ.ม./ปี ขณะที่ปัจจุบันมีการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม รวม 15,000 ล้านลบ.ม./ปี ดังนั้น ยังมีปริมาณน้ำบาดาลคงเหลือที่สามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีก 30,000 ล้านลบ.ม./ปี

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า โดยกรมทรัพย ากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานหลักในการบริห ารจัดการทรัพย ากรน้ำบาดาลให้เกิดความยั่งยืน และมีภารกิจสำคัญในการจัดห าแหล่งน้ำบาดาลสะอาดให้กับประชาชน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพย ากรน้ำบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562 มุ่งเน้นการจัดห าน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ทั่วประเทศ กรมฯน้ำบาดาล ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลรวม 19,281 บ่อ ปริมาณน้ำรวม 570.19 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อปี แบ่งเป็นน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 7,230 บ่อ ปริมาณน้ำ 303.14 ล้านลบ.ม./ปี และน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 12,051 บ่อ ปริมาณน้ำ 267.05 ลบ.ม./ปี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 382,990 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 1.56 ล้านครัวเรือน

นายศักดิ์ดา กล่าวอีกว่า โดยการดำเนินงานของกรมฯน้ำบาดาล ได้สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563 ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีนี้ประเทศไทยจะประสบปัญห าภัยแล้งในหลายพื้นที่ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เคยต กเป็นปกติถึง 1,500 มิลลิเมตรต่อปี จะมีปริมาณน้ำฝนที่ต กลงมาเพียง 800 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงมห าดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขต การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 23 จังหวัด อย่างไรก็ตาม รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพย ากรฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ให้กรมฯน้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้วางเป้าขุดเจาะน้ำบาดาลรวม 2,288 บ่อ ปัจจุบันเจาะเสร็จแล้ว 805 บ่อ คงเหลือ 1,483 บ่อ โดยจำนวน 2,288 บ่อ แบ่งเป็นน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1,122 บ่อ เจาะเสร็จแล้ว 347 บ่อ คงเหลือ 775 บ่อ และน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 1,166 บ่อ เจาะเสร็จแล้ว 458 บ่อ คงเหลือ 708 บ่อ

อธิบดีกรมฯน้ำบาดาล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรมฯน้ำบาดาล ยังได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของกิจกรรม CSR ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ แต่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือ ดร้อน จำนวน 119 บ่อ เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 274 บ่อ ซ่อมแซมระบบประปา 330 แห่ง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 253 แห่ง และแจกจ่ายน้ำบาดาลสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ไปแล้ว 5,553,401 ลิตร

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลกว่า 2,000 บ่อทั่วประเทศ เพื่อรับมือกับภัยแล้งปี 63 ว่าเป็นโครงการที่ผมได้มอบหมายให้กรมทรัพย ากรน้ำบาดาลจัดทำโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นับตั้งแต่งบประมาณปี 2563 ได้รับการอนุมัติ ทาง ทส.ได้เร่งเดินหน้าเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยรวมทั้งสิ้น 2,029 แห่ง 2,228 บ่อ ซึ่งในขณะนี้ทางกรมทรัพย ากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการเจาะเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 1,190 บ่อ หรือคิดเป็นร้อยละ 52 คงเหลืออีกประมาณ 1,038 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 48

ทั้งนี้ ห ากดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 298,872 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 63,200 ไร่ และมีปริมาณน้ำรวม 206.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สำหรับพี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างพอเพียงตลอ ดปี

ห ากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ “ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพย ากรน้ำบาดาล” โทรสายด่วน 095-949-7000 หรือ 02-666-7000 กด 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง

แหล่งน้ำที่มีน้ำตลอดปี หรือมีน้ำให้สูบขึ้นมาใช้ เมื่อต้องการ เช่น อ่างเก็บน้ำ ในกรณีสูบน้ำขึ้น ไปใช้เพาะปลูกในบริเวณของอ่างเก็บน้ำ และ ลำน้ำต่างๆ ซึ่งมีน้ำไหลในฤดูกาลเพาะปลูก

ขอบคุณที่มา สำนักทรัพย ากรน้ำบาดาล

เรียบเรียงโดยเกษตรรุ่นใหม่ไม่จน

Facebook Comments Box