ข่ าวดี ใครหาง านอยู่ รับตรงไม่ผ่านซัพ พนักง านฝ่ายผลิต จำนวนมาก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับตรงไม่ผ่านซัพ พนักง านฝ่ายผลิต จำนวนมาก เปิดรับวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ เมื่อ 27/10/63

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

199 หมู่ 3 ถนน นิคมอุตสาหก รรมแหลมฉบัง 4 อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

(ผลิตรถยนต์ส่งออก และจำหน่ ายในประเทศ)

ตำแหน่งเปิดรับ

พนักง านฝ่ายผลิตจำนวนมาก

คุณสมบัติ

เพศชายเท่านั้น

วุฒิ ม.6, ปวช.ม ปวส. ทุกสาขา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

สำเนาบัตรประ ชาชน 3 ใบ

สำเนาทะบียนบ้ าน 1 ใบ

สำเนาวุฒิก ารศึกษา 1 ใบ

สำเนาก ารเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สค.43 เท่านั้น) 1 ใบ

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

*จำกัดอายุไม่เกิน 32ปี*

(เตรียมปากกา และหน้ากากอนามัยมาด้วย)

เปิดรับสมัครงาน : ในวันจั ทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (วันสุดท้ายแล้วนะ)

เวลา 07.30 น. ที่บริษัท มิต ซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน 3

(นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)

อีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจ ใครที่กำลังหางานอยู่  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับตรงไม่ผ่านซัพ พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก เปิดรับวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box