Wednesday, 29 November 2023

วอ นหน่วยงานเข้าดูแล เส้นทางยาวกว่า 7 กิโลเมตร สัญจรไปมาลำบ าก

บ้านพิงหวย ตำบลพิงพวยอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีชาวบ้านร้อ งเรียนถึงความเดือ ดร้อ นในการสัญจรไปมาบนถนนสายบ้านพิงพวยหนองจิก โดยมีระยะทางยาวกว่า 7 กิโลเมตร กิโลเมตรเนื่องจาก กิโลเมตรเนื่องจากมีสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือ ดร้อ นและเปิดเผย ถนนเส้นนี้ได้สร้างมาให้ชาวบ้านสัญจรไปมากว่า 40 ปีแล้ว โดยมีชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน 327 ครัวเรือนที่ใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมา

ต้องรับกับสภาพถนนแบบนี้มานานกว่า 40 ปี ไม่ว่าจะเป็นในฤดูแล้วเวลานักเรียนเดินทางมาโรงเรียนก็จะเจอฝุ่นจากเสื้อนักเรียนสีขาวก็จะกลายเป็นเสื้อนักเรียนสีแดง

และเมื่อถึงฤดูฝนนักเรียนที่ใช้ถนนสายนี้ก็จะเปิดเพื่อนไปด้วย คนขับรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ก็มักจะเกิดอุบั ติเห ตุอยู่บ่อยครั้ง

และอย่างไรก็ตามก็อยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่ว ยเหลือและมาแก้ปัญห าให้กับชาวบ้านและใช้ถนนเส้นนี้ยังสะดวกสบายอีกครั้ง

เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระท บจากการสัญจรไปมาบนถนนสายนี้ได้เปิดเผยว่า

ทุกวันนี้จากสภาพถนนเส้นทางกล่าวเวลามาโรงเรียนถุงเท้าสีขาวก็จะกลายเป็นสีแดงเวลาขับขี่จักรยานมาโรงเรียนรดก็จะปัดไปมาจะล้ มอยู่บ่อยครั้ง กว่าจะมาถึงตัวอำเภอเสื้อสีขาวก็จะกลายเป็นเสื้อสีแดง วิงวอ นขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่ว ยเหลื ออย่างเร่งด่วน

ได้รับความเดือ ดร้อ นหนั ก ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เดินทางสัญจรลำบ าก เวลาเจ็บป่ว ยหนั ก นำคนไข้ไปรั กษ าไม่สะดวก วอ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยช่อมแซมถนน เพื่อชาวบ้านจะได้สัญจรสะดวก

ขอบคุณรูปภาพ จาก timenews2017

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box