ร่วมสบทบทุน ให้ค่าอาห ารเด็กๆบ้าน Dogland ทุ กชีวิตฝ ากไว้กับท่าน

บ้าน Dogland ขอความเมตต าขอรับบริจ าคทุนทรัพย์ เด็กๆข าดแคลนอาห ารและค่ารักษ าสั ตว์ป่ว ย สำหรับนำไปซื้ออาห ารเม็ดและข้าวสาร ให้เจ้าสี่ข ากว่า 150 ชีวิต ได้รับอาหารเพียงวันละ1มื้อ และทุนทรัพย์ในก ารรักษ าสุนัขป่ว ย และพิก ารจำนวนมาก

ขอความเมตต าจ ากทุ กๆท่านได้โปรดช่วยเหลือสุนัขที่เคยถูกทอ ดทิ้ งเหล่านี้ ได้มีชีวิตต่อไปด้วยนะคะ โปรดเมตต าช่ว ยเหลื อเด็กๆด้วยค่ะ

ร่วมสมทบทุน ให้เด็กๆ 150 ตัว ได้ที่

พัณณพัฒน์ ทวีปัญญายศ    ธ.กสิกร 524-2-161337

พิกัด : ใกล้วัดเลาเต่า ดอนตูม

โทรสอบถามเส้นทาง ก่อนได้นะคะ  พี่ขวัญ 086-8126644

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 50,000-60,000 บ าท

ข้าวสาร เดือนละ 25 กระสอบ (กระสอบละ50กิโล/600บ าท)

โครงไก่บด เดือนละ 1,200 กิโล (ราคา20บ าท/กิโล)

อาห ารเม็ด ที่ต้องใช้ทุ กวัน วันละ 2 กระสอบ

เมต าให้เด็กๆมีอาหารกินในทุ กๆวัน เพียงวันละ 1 มื้อกันด้วยเถอะนะคะ

Dog land ยินดีต้อนรับและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอก าสต้อนรับทุ กๆท่าน

เด็กๆบ้าน Dog​land.. ทุ กชีวิตฝ ากไว้กับทุ กท่าน ไม่มีท่านเด็กๆก็อยู่ไม่ได้… เมตต ามาเที่ยวหาได้ทุ กวันนะคะ

Dog Land ขอขอบพระคุณในความเมตต าของท่านและครอบครัว​ ที่มอบให้ในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุ กๆท่านค่ะ ขอให้ท่านและครอบครัวมีกัลย าณมิตรชีวิตเจริญก้าวหน้าในทุ กๆด้าน คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังที่ใจปรารถนาค่ะ

Dog Land ยินดีต้อนรับและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอก าสต้อนรับทุ กท่านอีกในครั้งต่อๆไปค่ะ

ขอบคุณข้อมูล Dog land ดินแดนสี่ข า นครปฐม

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box