Wednesday, 29 November 2023

ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตนานนับ 10 ปี ทำจริงจัง 3 ปี รายได้ 5ล้าน ต่อปี

ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตนานนับ 10 ปี เริ่มทำจริงจัง 3 ปี รายได้ 5ล้าน ต่อปี สำหรับพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา

ข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทยวันนี้จะได้มุมมองแนวคิดในการปลูกพืชผักใหม่ ๆจ ากเรา วันนี้จะพามาแนะนำให้รุ้จักกับข่า ซึ่งข่า ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตา เพราะเป็นพืชเครื่องเทศที่มีความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนประกอบในหลากหลายเมนูอาหาร อีกทั้งเป็นพืชที่ทนแล้ง ต้านทานโ ร คได้ดี ปลูกและดูแลง่าย สรรพคุณมากมายตลาดต้องการสูง

วันนี้ขอนำความรู้จ ากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ คุณเบียร์-ราชพฤกษ์ รั กษ าการณ์ ที่กล้าเปลี่ยนตัวเองจ ากวิศวกรและนักดนตรี มาเป็นเกษตรกรศึกษาเ รื่ อ งการปลูกอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาเพียง 3 ปี สามารถสร้างรายได้จ ากการปลูกข่าตาแดงส่งตลาดและโรงงานเครื่องเทศได้กว่าปีละ 5 ล้านบ าท

คุณเบียร์บอกว่า ข่าตาแดง เป็นข่าที่มีสีสวย เนื้อแน่นแห้งสนิท ไม่มีเสี้ยน เหมาะสำหรับนำไปบดเป็นข่าผงเพื่อจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างดี ที่สำคัญ ข่าตาแดงนี้ ลงทุนปลูกครั้งเดียวสามารถให้ผลผลิตได้ย าวนานต่อเนื่อง 10 ปี ถือเป็นข่าพื้นบ้านที่ปลูกง่าย แตกหน่อดี ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีต่อเนื่อง อีกทั้งราคารับซื้อก็สูงและปรับขึ้นเรื่อย สามารถสร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับเกษตรกรได้ดี ซึ่ง ข่าตาแดง ที่คุณเบียร์ปลูกนี้ ถือเป็นข่าปลอดสารพิ ษ มีวิธีการปลูกและดูแล ดังนี้

การเตรียมดิน ปลูกข่า

1การเตรียมดิน ข่าตาแดง เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง หากพื้นที่ใดน้ำขังก็ต้องทำพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน จ ากนั้นไถดะแล้วไถแปร ไถเปิดหน้าดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร โรยปุ๋ยขี้ไก่แกลบลงไปไร่ละ 1,000 กิโลกรัม แล้วไถกลบ เตรียมตากดินไว้ 7 วัน คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว 100 ก้อน/ไร่ เพื่อเป็นการป้องกันหญ้าไม่ให้เกิ ดขึ้น

2การเตรียมต้นพันธุ์ข่าตาแดง ใช้ต้นพันธุ์อายุ 1.6 ปีเท่านั้น เพราะทดลองแล้วว่าอายุข่าตาแดง ขนาดนี้เหมาะในการนำมาปลูก แตกแขนงดี แข็งแรง และมีตามาก นำมาแยกแง่ง ตั ดใบ ตั ดราก ออกให้หมด แล้วล้างให้สะอาด แล้วนำต้นพันธุ์ที่เตรียมแล้ว ไปแช่น้ำย าเร่งรากและน้ำย ากันเชื้อรา ประมาณ 20 นาที ถ้าเหง้าไหนใหญ่เกินไปก็ ตั ดแบ่งออก บริเวณรอยแผลที่ ตั ดให้ทาด้วยปูนกินหมากตรงแผลจะช่วยป้องกันเชื้อราได้ จ ากนั้นนำไปเพาะชำในแกลบดำ หรือ ขุยมะพร้าว แล้วรดน้ำให้ชุ่ม รอรากงอกประมาณ 10-15 วัน หากท่านใดไม่อย า กรอก็สามารถนำเหง้าข่าที่แช่น้ำย าแล้ว ลงปักดำปลูกได้ทันที

ซึ่งพันธุ์ข่าที่คุณเบียร์แนะนำคือ ข่าดิน ที่รับซื้อจ ากชาวบ้านโดยตรง ซื้อมาแบบเหมากอ แล้ว ตั ดให้ได้ความย าว 30 เซนติเมตร แล้วนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ซึ่งข่าดินจะแข็งแรงกว่า และขย ายพันธุ์ได้ดีกว่านั่นเอง

3การปลูกข่า ตามคำแนะนำของคุณเบียร์ จะมี 3 แบบ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ต่างกัน แต่การลงทุนก็มีความแตกต่างเช่นกันดังนี้

แบบที่ 1 ใช้กิ่งพันธุ์ข่า 500 กิโลกรัม ลงปลูกหลุมละ 1 ต้น ได้ 2,350 กอ ระยะห่างในการปลูก 80×60 เซนติเมตร เก็บผลผลิตได้ 1,500 กิโลกรัม แบ บนี้ใช้เ งิ นลงทุนเฉพาะค่าพันธุ์ 15,000 บ าท เมื่อข ายข่าจะมีรายได้เท่ากับ 1,500×30 บ าท เท่ากับ 45,000 บ าท

แบบที่ 2 ใช้กิ่งพันธุ์ข่า 1,000 กิโลกรัม ลงปลูกหลุมละ 2 ต้น ได้ 2,350 กอ ระยะห่างในการปลูก 80×60 เซนติเมตร เก็บผลผลิตได้ 3,000 กิโลกรัม แบ บนี้ใช้เ งิ นลงทุนเฉพาะค่าพันธุ์ 30,000 บ าท เมื่อข ายข่า จะมีรายได้เท่ากับ 30,000×30 บ าท เท่ากับ 90,000 บ าท

แบบที่ 3 ใช้กิ่งพันธุ์ข่า 1,500 กิโลกรัม ลงปลูกหลุมละ 3 ต้น ได้ 1,500 กอ ระยะห่างในการปลูก 100×100 เซนติเมตร เก็บผลผลิตได้ 4,500 กิโลกรัม แบ บนี้ใช้เ งิ นลงทุนเฉพาะค่าพันธุ์ 45,000 บ าท เมื่อข ายข่าจะมีรายได้เท่ากับ 4,500 x 30 บ าท เท่ากับ 135,000 บ าท

ข่าที่ได้

การลงทุนพันธุ์ข่ากิโลกรัมละ 30 บ าท การรับซื้อคืนในราคากิโลกรัมละ 30 บ าท ซึ่งคุณเบียร์บอกว่า หากเกษตรกรท่านใดสนใจ ลงทุนปลูกข่าภายใต้การแนะนำตามแนวทางของคุณเบียร์นั้น คุณเบียร์ยินดีรับซื้อผลผลิตคืนให้ทุกคน ซึ่งราคารับซื้อนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะลงทุนครั้งเดียว สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่อข่าอายุครบ 8 เดือน จ ากนั้นนับต่อเนื่องอีกทุก 4-6 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข่าได้ต่อเนื่องนาน 10 ปี โดยไม่ต้องลงทุนใหม่

การให้น้ำแปลงข่า คุณเบียร์แนะนำง่าย ดังนี้คือ ในรอบหนึ่งเดือน ให้น้ำข่า 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และ 16 โดยตื่นตีห้าฉีดพ่นให้ปุ๋ยทางใบแก่ต้นข่า จ ากนั้นเปิดน้ำใส่ให้แปลงข่าชุ่มโชกจนถึงประมาณเที่ยงวันก็หยุด จ ากนั้นก็ปล่อยให้น้ำหน้าดินค่อย ซึมลงไปในแปลงข่าเอง พอวันที่ 16 ก็ทำเหมือนกันอีกรอบ หรือ สังเกตหน้าดิน หากยังชุ่มอยู่ไม่ต้องให้น้ำ หากหน้าดินแห้งก็ให้น้ำเพิ่มเติม

ให้น้ำแปลงข่า

การให้ปุ๋ย จ ากประสบการณ์ที่ศึกษาอย่างเข้าใจ ข่าตาแดง แนะนำให้ใช้เฉพาะปุ๋ยขี้ไก่แกลบเท่านั้น และเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเล็กน้อย ด้วยระยะเวลาการเติบโต 8 เดือน ในช่วงเดือนที่ 1-4 ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ช่วงเดือนที่ 5-7 ให้ใช้สูตร 0-0-60 ใส่โดยโรยรอบกอข่า ระยะห่าง 10 เซนติเมตร เพราะรากฝอยจะออกมาหาปุ๋ยกินเอง เพียงเท่านี้ เอาใจใส่ตามคำแนะนำ ก็สามารถปลูกข่าตาแดง ให้ได้ผลผลิตดี ตรงตามความต้องการแน่นอน

การขุดข่า ล้างข่า บรรจุถุง จะทำได้ง่ายมากเพราะดินมีแกลบอยู่มาก เมื่อขุดหัวข่าขึ้นมาแล้ว มาทำการ ตั ด ด้วยการวัดระยะ หนึ่งกำมือแล้ว ตั ด จ ากนั้นใช้สายย างฉีดน้ำล้างดินออกให้หมด เอาลงแช่น้ำสะอาดที่ผสมสารส้ม (น้ำสะอาด 100 ลิตร ใส่สารส้ม 1 ก้อนเท่าไข่ไก่ ) จะช่วยให้ข่าสดอยู่ได้หลายวัน จ ากนั้นบรรจุลงถุง ชั่งน้ำหนัก 10 กิโลกรัม เตรียมส่งจำหน่ายต่อไป

การขุดข่า

แนะนำที่เกษตรกรควรรู้ คือ

ทุกครั้งที่เกษตรกรขุดข่าออกแล้ว ควรกลบหลุมข่าที่ขุดแล้วด้วยแกลบดำให้พูนเป็นหลังเต่าทั่วทั้งกอข่า จะช่วยให้ข่ามีสีสวย และทำให้ข่าขุดง่ายในคราวต่อ ไป

ขอขอบคุณที่มาจ าก sanook, HotNews69

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box