ด่วน! ป.ป.ช.เปิดรับสมัคร ‘เจ้าพนักงานป้องกันทุจริ ตฯ’ 20 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริ ตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริ ตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริ ต

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 32 ข. และ ข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ตัวอย่างลักษณะต้องห้าม เช่น

เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือถูกถอนถอนออกจากตำแหน่ง

เป็นผู้เคยต้องรับโท ษจำคุ n โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุ n เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เป็นผู้เคยกระทำการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีดังนี้

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิธีการสอบแข่งขัน : วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 200 คะแนน เมื่อสอบผ่านจึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ WWW.NACC.GO.TH เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบรับสมัคร online หรือ https//nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จะสมัครภายในเวลา 18.00 น.) มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บ าท จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน-เวลา-สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ WWW.NACC.GO.TH หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1205

ข้อดีคือการมีรายได้ประจำที่มีทุกเดือน ทำให้วางแผนการใช้จ่ายได้เป็น  พอมาวันนึงไม่มีงานประจำ จะทำให้เราเคว้ง หลายคนกว่าจะตั้งตัวได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย

Facebook Comments Box