ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติแล้ว ให้พักห นี้ เพิ่มอีก 6 เดือน ใครมีสิทธ์บ้าง เช็กเลย

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หากดู SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบ าท ซึ่งเข้าสู่โครงการพักห นี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าด ทั้งสิ้น มีราว 1.05 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นยอดห นี้ 1.35 ล้านล้านบ าท แบ่งเป็นลูกห นี้ธนาคารรัฐ 4 แสนล้านบ าท และลูกห นี้ธนาคารพาณิชย์ 9.5 แสนล้านบ าท

เบื้องต้น ธปท. มีการออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์การจัดชั้นลูกห นี้ SME กลุ่มนี้ ถึงสิ้นปี 2563 (Stand still) เพื่อให้ลูกห นี้สามารถใช้เวลาช่วงที่เหลือ หลังจากหมดมาตรการพักห นี้ SME เป็นการทั่วไป

วันที่ 22 ตุลาคม นี้ ไปจนถึงสิ้นปี ในการเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระห นี้ต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยไม่ให้ลูกห นี้เหล่านี้กลายเป็นห นี้เสีย และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้แบงก์เร่งดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระห นี้

ทั้งนี้ หากลูกห นี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระห นี้ได้ตามปกติ หรืออาจจ่ายได้บ างส่วน ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกห นี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในการกลับมาชำระห นี้ได้ เช่น การปรับเงื่อนไขการชำระห นี้ตามความเหมาะสมของลูกห นี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL และอาจมีมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

สำหรับกรณีที่ลูกห นี้ไปไม่ไหว หรือรายได้ยังไม่กลับ ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถพิจารณาพักห นี้ให้ลูกห นี้เป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ในเบื้องต้น นับจากสิ้นปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้ จากที่ธปท.หารือกับธนาคารพาณิชย์ ราว 94% พบว่า มีเกินครึ่ง มีศักยภาพกลับมาจ่ายห นี้ได้ ดังนั้นที่มีคนกังวลว่าเราอาจเห็นลูกห นี้ ต ก หน้าผา เมื่อสิ้ นโครงการ มีคนจำนวนมากที่ไปต่อไม่ไหว ก็อาจไม่ได้เป็นแบบนั้น และคาดว่าจะไม่เกิดการผิดนัดชำระห นี้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว หรือ Cliff effect หลังหมดมาตรการพักห นี้

ข้อดีของชีวิ ต อีกนึงอย่าง คือ การไม่มี ห นี้

ขอขอบคุณที่มาจาก: กรุงเทพธุรกิจ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น