ได้เฮอีกแล้ว กฟภ ขย ายเวลายกเว้นค่าไ ฟถึงสิ้ นปี ใครได้บ้ างเ ช็กเล ย

กฟภ ขย ายเวลายกเว้น เก็บอัตราค่าไ ฟต่ำสุดถึงสิ้ นปี ใครได้รับยกเว้นบ้ าง เ ช็กเล ย

การไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขย ายเวลายกเว้นการเก็บอัตราค่าไ ฟฟ้าต่ำสุด ประเภท 3-7 ไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 การไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแพร่ประกาศ ว่า

ตามที่การไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีประกาศลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ขย ายระยะเวลา

ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไ ฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่าไ ฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – กันย ายน 2563

บัดนี้ คณะกรร มการกำกับกิจการพลังงาน มีมติเมื่อวันที่ 16 กันย ายน 2563

ให้ขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไ ฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรร มการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าว

การไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขย ายระยะเวลาการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไ ฟฟ้าอัตราขั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไ ฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สิ้ นสุดในเดือนปัจจุบันกับผู้ใช้ไ ฟฟ้า

ใครที่ได้รับการยกเว้นบ้ าง

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง : ลักษณะการใช้สำหรับการใช้ไ ฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหก รรม หน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรั ฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรั ฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ

และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเ ทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความต้องการพลังไ ฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไ ฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนไ ม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไ ฟฟ้าเครื่องเดียว

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ : ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไ ฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหก รรม หน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรั ฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรั ฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ

และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไ ฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป

หรือ มีปริมาณการใช้พลังงานไ ฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไ ฟฟ้าเครื่องเดียว

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่ าง : ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไ ฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย

ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไ ฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป

โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไ ฟฟ้าเครื่องเดียว

ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไ ม่แสวงหากำไร (อัตรา TOU) : ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไ ฟฟ้าขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

โดยไ ม่คิดค่าตอบแทน รวมถึงสถานที่ ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง

โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไ ฟฟ้าเครื่องเดียว แต่ไ ม่รวมถึงหน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรั ฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรั ฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ

และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ

ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตรา TOU) : ลักษณะการใช้สำหรับการใช้ไ ฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรของหน่วยราชการ

สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรั ฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรที่ทางราชการรับรอง

หรือสหกรณ์เพื่อการเกษตร โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

ขย ายเวลาตั้งแต่เมื่อไร

ตั้งแต่ค่าไ ฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

โดยสอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่ PEA Call center โทร. 1129

หรือการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่และการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

โทร. 0 2 5 9 0 9 0 2 5 หรือ 0 2 5 9 09 0 2 7

ปัจจุบันไฟฟ้าเรียกได้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นม าก

ขอบคุณข้อมูลจ าก การไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Facebook Comments Box