Wednesday, 29 November 2023

สาธุนำกันเด้อจ้า ต่ๅย อรทัย เป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว ที่พักแม่ชี ถวายวัดที่อุบล

ต่ๅย อรทัย ร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว ที่พักแม่ชี ถวายวัดที่อุบล

ต่ๅย อรทัย นักร้องลูกทุ่งเสียงหวาน ร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัว-ที่พักแม่ชี ถวายวัดที่อุบล ซึ่งต่ๅย อรทัย เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงอย่างมาก แต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังเธอก็ยังไม่ลืมวิถีชีวิต เรียบง่าย ติดดิน สาวต่ๅย ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตราแกรมขณะที่ตนได้สร้างบุญครั้งใหญ่ โดยสร้างโรงครัวเพื่อถวายวัด

โดยโพสต์ระบุข้อความว่า ทางนี้ค อนเสิร์ต ก็เริ่มซ้อม ทางบ้าน งานผ้าป่า ก็จะเริ่มเทพื้นโรงครัวเช่นกันทุ กอ ย่ า งจะสำเร็จ เพราะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีสาธุ ยอดบัญชีรายจ่าย ในการสร้างโรงครัว มีมูลค่าสูงถึง 153,057 บๅท

โดยโพสต์ระบุข้อความว่า ทางนี้คอนเสิร์ต ก็เริ่มซ้อม ทางบ้าน งานผ้าป่า ก็จะเริ่มเทพื้นโรงครัวเช่นกันทุกอย่างจะสำเร็จ เพราะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีสาธุยอดบัญชีรายจ่าย ในการสร้างโรงครัว มีมูลค่าสูงถึง 153,057 บๅท

งบประมาณแล้วเสร็จอยู่ที่ 200,000 บๅท

อานิสงส์ในการสร้างโรงครัว

จะเห็นได้ว่าการสร้างศาลาโรงครัวโรงฉันถวายไว้เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนานั้น เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้า ประโยชน์ในปัจจุบันก็คือ ตัวเราเอง ครอบครัว พระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆก็ได้ใช้ประโยชน์ ได้รับความสะดวกจากศาลาโรงครัวของทางวัด เป็นกำลังเกื้อหนุนอย่างหนึ่งให้มีแรงในการปฏิบัติธรรมการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสร้างกุศลให้ยิ่งๆขึ้นไป รวมถึงประโยชน์ในภายภาคหน้าดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอายาตทายกเถรปทาน ว่าจะได้รับอานิสงส์ห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ ได้อยู่แต่ในสุคติ ดังนี้จึงเห็นได้ว่าการสร้างศาลาโรงฉันนี้ มีประโยชน์และอานิสงส์มากมาย

Facebook Comments Box