Wednesday, 29 November 2023

สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา เสริมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัด เสริมทัพขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” สนองนโยบายรัฐ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา เงินเดือน 9,000 บ าท ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ 73 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการคือ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาครและสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ 575 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นเกษตรกร  บัณฑิตจบใหม่  ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันโดยกรมฯจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตลอดจนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและติดประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกจะมีการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการทำงาน  พฤติกรรมที่แสดงออก บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร ส่วนเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด รายละเอียดการสมัครได้ในประกาศด้านบน

“กรมการพัฒนาชุมชนยืนยันดำเนินการคัดเลือกบุคคลด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้นหากมีกรณีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและขอให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบด้วย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้าย

ใครสนใจทำงานที่บ้านเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะ เสริมทัพขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” สนองนโยบายรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการพัฒนาชุมชน

Facebook Comments Box