ปลดห นี้ อย่างไร เมื่อห นี้สินท่วมตัว

1 รวบรวมห นี้ ที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห นี้บัตร เคร ดิตที่มีทุกใบหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลห นี้ บัตรกดเงินสดหนี้บ้านห นี้รถรวมถึงห นี้ที่กู้ยืมจากคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวว่ามียอดเท่าไหร่และดูระยะเวลาในการชำระหนี้ว่าเป็นหนี้สินระยะสั้น หรือห นี้สินระยะย าว

2 รวบรวมทรัพย์สินที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เงินสด เงินฝากเงินลงทุนในกองทุน สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่สามารถแปรสภาพเป็นเงินสดเพื่อชำระห นี้ได้รวมถึงบ้านและรถย นต์ที่ปลอดภาระห นี้

3 แยกห นี้ที่มีดอกเบี้ยสูงผ่อนระยะสั้นและห นี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำผ่อนระยะย าวโดยชำระห นี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าก่อนแล้วค่อยเรียงลำดับไล่ลงมายังหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่นจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีดอกเบี้ ยสูงกว่าก่อนหนี้บัตรเครดิต

4 เจรจาประนอมห นี้คุยกับเจ้าห นี้แต่ละรายเพื่อขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยจ่าย ขอขย ายระยะเวลาในการผ่อนชำระห นี้รวมถึงขอปรับลดเงินผ่อนชำระต่องวด

5 รวมห นี้ หาเจ้าห นี้ที่รับโอนหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุดและควรเป็นเจ้าห นี้ในระบบเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระบบโดยทั่วไปจะต่ำกว่าห นี้นอกระบบรวมถึงวิธีการทวงถามห นี้จะเป็นไปตามระเบียบของสถาบันการเงินนั้นๆ

6 หยุดการก่อห นี้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นห นี้ใดๆและตั้งใจชำระ ห นี้อย่างมีวินัยหาหนทางเพิ่มรายได้จากงานประจำเพื่อให้มีรายได้ชำระห นี้ได้มากขึ้น

7 หลังจากปลดภาระห นี้แล้วควรวางแผนการเงิ นแบบง่ายๆ ด้วยตัวเองเพื่อไม่ต้องกลับไปเป็นห นี้แบบในอดีตโดยเริ่มทำบัญชีบันทึกรายรับ รายจ่าย ในแต่ละเดือนเพื่อดูว่าเงินหายไปไหน ประหยัดและ เปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายเป็นมีเงินสดแล้วค่อยซื้อจ่ายในสิ่งที่ จำเป็น และ ลดในสิ่งที่เรียกว่าอย ากได้ ใช้ชีวิตอยู่อย่างคนจน จะไม่จน

..สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากเพจ1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box